OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Русский     Česky     Pomoc chrámu     

Pravoslavná církevní obec v Sokolově

 • Pomoc chrámu

  6.5.2018 | Rubrika: Náš chrám | Komentářů: 0

 • Svatý velikomučedník Jiří Vítězný, divotvorce

  (památka podle církevního kalendáře 23. dubna / podle světského to je 6. května)
  Začíná jeho život v Kappadokii, kde se stal vojákem a pak tribunem římského vojska za Diokleciána. V oné době trápil zemi Silena svým dechem drak žijící v jezeře, jemuž byly předkládány denně dvě ovce a později lidské oběti vybírané losem. Když los padl na princeznu, byla mu přivedena jako nevěsta, ale dřív, než se jí drak mohl dotknout, Jiří do něj vbodl své kopí a pak ho na princeznině pásu dovedl do města před lid a krále, aby ho před jejich očima zabil. Za odměnu žádal křest 15.000 osob. Pak pokračoval v cestě. V roce 305 byl pronásledovateli křesťanství zajat a umučen.

  6.5.2018 | Rubrika: Květen | Komentářů: 0

 • 5. neděle Paschální - O Samaritánce

  V ženě Samaritánce potkal Pán Ježíš člověka zralého pro Boží Království. Každý výrok této ženy, jak jej zaznamenal apoštol Jan (svědek tohoto rozhovoru), svědčil o její připravenosti a zralosti přijmout Krista. Na místě ukázala, že očekává příchod Mesiáše a je hotova jej přijmout. A hned se také stává první zvěstovatelkou Pána Ježíše mezi Samaritány - chcete-li to tak říci - prvním apoštolem Samařských. Je jako obilí dozrálé ke žni a ke shromáždění v Boží sýpce. A s ní řada dalších Samařanů, jak svědčí dnešní evangelium na konci, a po něm i Skutky apoštolské (8. kap.). Proto Pán Ježíš hovoří v závěru čtení o duchovní žni. Pro apoštoly muselo být překvapivé, že by právě mezi opovrhovanými Samaritány mohlo být něco, co by stálo za řeč. Kristus však už viděl svým duchovním zrakem, na kolika nečekaných místech světa čeká hojná duchovní úroda, že bude sklizena a shromážděna do Nebeského Království.

  6.5.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Svatá blažená Matrona Moskevská

  (památka podle církevního kalendáře 19. dubna / podle světského to je 2. května)
  Svatá Matrona (Matrona Dmitrievna Nikonova) se narodila ve vesnici v provincii Tula v roce 1881. Byla čtvrté dítě v rodině Dmitrije a Natálie. Rodina žila v bídě, a matka chtěla dát dítě do sirotčince v sousední vesnici, ale zabránil ji v tom prorocký sen. Ještě před narozením dcery ji matka Natalia ve snu viděla v podobě bílého ptáka s lidskou tváří se zavřenýma očima, který se posadil na její pravé ruce. Po tomto snu bohabojná žena odmítla myšlenku poslat své dítě do útulku. Dcera se narodila slepá, ale její matka ji milovala.

  2.5.2018 | Rubrika: Květen | Komentářů: 0

 • 4. neděle Paschální - O mrtvicí raněném

  Mrtvicí raněný člověk je tady mj. obrazem stavu lidské duše po pádu - čili naší duše. Podobně jako mrtvicí raněný sice žije, ale nemůže se hýbat nebo ovládat část těla, tak i duše člověka po pádu je jakoby ochrnulá - nežije, ale spíše živoří; její schopnosti, kterými ji kdysi nadal Stvořitel, jsou umrtveny... Anděl zde v době před ukřižováním Krista jednou do ruka sestupoval do vodní nádrže vyhrazené na očišťování ovcí před jejich obětováním v chrámu. Volbou toho místa k uzdravování lidí se poukazuje na zvířecí stav lidí, do něhož je přivádí hřích; a právě tento žalostný duševní stav člověka je příčinou jeho nemocí a smrti.

  29.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • 3. neděle Paschální - Svatých žen myronosic

  Dnes církev chválí lásku a obětavost žen, které doprovázely Krista při jeho putování a sloužily mu i po jeho smrti - při pohřbu. Nesly aromata, aby - jak jim velelo jejich srdce - posloužily Pánu a byly s ním i po jeho smrti, tedy tam - na konci všeho - ve chvíli, kdy lidský rozum už neviděl žádnou perspektivu.

  22.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Svatý apoštolům rovný Metoděj, arcibiskup moravsko-panonský

  (památka podle církevního kalendáře 6. dubna / podle světského to je 19. dubna)
  Svatý Metoděj vyrůstal stejně jako jeho nejmladší bratr Konstantin v rodině zámožného soluňského občana Lva. Při křtu dostal jméno Michael, podle svatého archanděla, na jehož duchovní ochranu pak spoléhal po celý svůj život. Již jako mladík dosáhl tělesné a duchovní krásy a stal se známým „veškerému kraji soluňskému“. Když se o Metodějově bystrosti a nadání k řízení věcí dozvěděl císař, svěřil mu správu jednoho slovanského knížectví (archontie), jako by předvídal, že jej bude chtít jednou poslat Slovanům za učitele a prvního arcibiskupa, aby se předem naučil všem slovanským obyčejům a pomalu si je osvojil. A tak sv. Metoděj, který se velkou měrou, ne-li rovným dílem účastnil – spolu s dalšími pomocníky – přípravných prací k velkomoravské misii. Již v Cařihradě byly přeloženy základní biblické a bohoslužebné texty do slovanského jazyka.

  19.4.2018 | Rubrika: Duben | Komentářů: 0

 • 2. neděle Paschální - Tomášova neděle (Antipascha)

  Dnes činíme památku svatého apoštola Tomáše, kterého si všichni připomínají jako toho, který pochyboval o Kristově Vzkříšení, když mu o tom ostatní učedníci pověděli. I my si občas říkáme, kým vlastně byl, jaký byl člověk, proč mohl vůbec pochybovat?

  15.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Sváteční paschální liturgie 8 dubna 2018

  8.4.2018 | Rubrika: Bohoslužby | Komentářů: 0

 • Paschální poselství

  Duchovní otcové, bratři a sestry! Radujme se z toho, co nám připravil Spasitel. Protože v této radosti lépe poznáme, že Kristovo vzkříšení je pro nás největší životní jistotou. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít (Římanům 6, 8). Neboť v Krista jsme pokřtěni, v Krista jsme oblečeni (Galatským 3, 27), a v Kristu, v jeho těle – ve svaté církvi jsme sjednoceni. Kristus vstal z mrtvých! V pravdě vstal z mrtvých!

  8.4.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Vstal z mrtvých Kristus!

  Nastala Pascha, radostný den Kristova Vzkříšení, důvod pro velkou radost. Navštěvuje nás jednou do roka, ale u těch, kteří rozumějí tajemství Zmrtvýchvstání, bývá každodenně, ba dokonce nepřetržitě. Abychom i my mohli lépe pochopit tajemství tohoto svátku, měli bychom upřít svou pozornost na slova sv. Jana Damašského z Paschálního kánonu. Říká v něm: „Včera mě s Tebou, Kriste, pochovávali, dnes s Tebou vstávám, z mrtvých vzkříšeným. Včera mě s Tebou přibíjeli na Kříž, sám mě, Spasiteli, oslav spolu s sebou ve svém Království.“

  8.4.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Strastný týden 02.04. - 07.04.

  Veliký týden, Veliký strastný týden nebo Pašijový týden (rus. Страстнaя седмица) je poslední týden Velkého půstu před Paschou-Velikonocemi; sestává z Velikého pondělí, Velikého úterý, Veliké středy, Velikého čtvrtku, Velikého pátku a Veliké soboty. Během tohoto týdne si křesťané připomínají poslední dny pozemského života Spasitele: jeho skutky, rozhovory s učedníky, odsouzení, smrt na kříži a pohřbení. Každý z těchto dnů má bohatou, na evangeliích založenou ikonografii.

  2.4.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • 6. neděle Velkého půstu - Vjezd Pána do Jerusalema

  V tento den slavíme slavný a světlý svátek palem, a to z této příčiny: Po vzkříšení Lazara z mrtvých, mnozí kteří zjistili co se stalo, uvěřili v Krista. Proto se židovská velerada rozhodla, že zabijí Krista i Lazara. Šest dní před Paschou přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar. Připravili mu oběd a Lazar jedl s ním. Jeho sestra Marie pomazala myrem Kristovy nohy. Druhý den ráno poslal Ježíš své učedníky, aby mu přivedli oslici a oslíka. Na oslíkovi Ježíš vjíždí do Jeruzaléma. Hebrejské děti mu prostírali na zem své pláště a palmové ratolesti. Palmovými ratolestmi mu také mávali a provolávali: „Hosana Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Král Izraele!“

  1.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Liturgie na Květnou neděli

  1.4.2018 | Rubrika: Bohoslužby | Komentářů: 0

 • Lazarova sobota

  Svatý spravedlivý Lazar, bratr Marty a Marie, žil spolu se svými sestrami nedaleko od Jeruzaléma, ve vesnici Betánie. Lazar a jeho sestry se staly důstojnými osobní přízně Pána Ježíše Krista. V čase Svého pozemského života, Kristus často navštěvoval jejich dům v Betánii, Lazara nazýval svým přítelem a nedlouho před svým strádáním vzkřísil Lazara z mrtvých, poté, co ten byl již čtyři dny v hrobě.

  31.3.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • 5. neděle Velkého půstu - ct. Marie Egyptské

  Pátá neděle Velkého půstu. Ct. Marie Egyptské
  25 března 2018
  Život sv. Marie Egyptské je svědectvím o divotvorné síle pokání; o tom, že pokání má moc změnit člověka - a to hned na dvou rovinách. Jednak pokání může změnit úděl člověka (ať už na zemi nebo ve věčnosti), čili změnit už hotový Boží rozsudek. A na té druhé rovině vidíme, jak už zde na zemi pokání mění lidi padlé na samé dno hříchu v největší světce, kteří jsou od Boha obdařeni mimořádnými dary a mohou konat zázraky. Není takové nemoci a takového pádu, které by pokání nemohlo uzdravit a napravit.

  25.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • 4. neděle Velkého půstu - sv. Jana Lestvičníka

  Čtvrtá neděle Velkého půstu. Sv. Jana Lestvičníka
  18 března 2018
  Sv. Jan žil v 6. - 7. století. Od svých 17 let jako mnich. Po dlouhém přebývání v pustině se stal igumenem Sinajského monastýru. Je o něm známo, že byl uměřeným v askezi, nesmiřitelný vůči vášním a veliký v pokání provázeném hlubokou zkroušeností a slzami. Často je nazýván podle svého díla pojednávající o duchovním výstupu člověka: "Žebř do ráje" - proto mu dáváme někdy příjmí "Žebríkovec" čili staroslověnsky "Lestvičnik" nebo řecky "Klimakos".

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0