OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Русский     Česky     Pomoc chrámu     

Pravoslavná církevní obec v Sokolově

 • 3. neděle Paschální - Svatých žen myronosic

  Dnes církev chválí lásku a obětavost žen, které doprovázely Krista při jeho putování a sloužily mu i po jeho smrti - při pohřbu. Nesly aromata, aby - jak jim velelo jejich srdce - posloužily Pánu a byly s ním i po jeho smrti, tedy tam - na konci všeho - ve chvíli, kdy lidský rozum už neviděl žádnou perspektivu.

  22.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Svatý apoštolům rovný Metoděj, arcibiskup moravsko-panonský

  (památka podle církevního kalendáře 6. dubna / podle světského to je 19. dubna)
  Svatý Metoděj vyrůstal stejně jako jeho nejmladší bratr Konstantin v rodině zámožného soluňského občana Lva. Při křtu dostal jméno Michael, podle svatého archanděla, na jehož duchovní ochranu pak spoléhal po celý svůj život. Již jako mladík dosáhl tělesné a duchovní krásy a stal se známým „veškerému kraji soluňskému“. Když se o Metodějově bystrosti a nadání k řízení věcí dozvěděl císař, svěřil mu správu jednoho slovanského knížectví (archontie), jako by předvídal, že jej bude chtít jednou poslat Slovanům za učitele a prvního arcibiskupa, aby se předem naučil všem slovanským obyčejům a pomalu si je osvojil. A tak sv. Metoděj, který se velkou měrou, ne-li rovným dílem účastnil – spolu s dalšími pomocníky – přípravných prací k velkomoravské misii. Již v Cařihradě byly přeloženy základní biblické a bohoslužebné texty do slovanského jazyka.

  19.4.2018 | Rubrika: Duben | Komentářů: 0

 • 2. neděle Paschální - Tomášova neděle (Antipascha)

  Dnes činíme památku svatého apoštola Tomáše, kterého si všichni připomínají jako toho, který pochyboval o Kristově Vzkříšení, když mu o tom ostatní učedníci pověděli. I my si občas říkáme, kým vlastně byl, jaký byl člověk, proč mohl vůbec pochybovat?

  15.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Sváteční paschální liturgie 8 dubna 2018

  8.4.2018 | Rubrika: Bohoslužby | Komentářů: 0

 • Paschální poselství

  Duchovní otcové, bratři a sestry! Radujme se z toho, co nám připravil Spasitel. Protože v této radosti lépe poznáme, že Kristovo vzkříšení je pro nás největší životní jistotou. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít (Římanům 6, 8). Neboť v Krista jsme pokřtěni, v Krista jsme oblečeni (Galatským 3, 27), a v Kristu, v jeho těle – ve svaté církvi jsme sjednoceni. Kristus vstal z mrtvých! V pravdě vstal z mrtvých!

  8.4.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Vstal z mrtvých Kristus!

  Nastala Pascha, radostný den Kristova Vzkříšení, důvod pro velkou radost. Navštěvuje nás jednou do roka, ale u těch, kteří rozumějí tajemství Zmrtvýchvstání, bývá každodenně, ba dokonce nepřetržitě. Abychom i my mohli lépe pochopit tajemství tohoto svátku, měli bychom upřít svou pozornost na slova sv. Jana Damašského z Paschálního kánonu. Říká v něm: „Včera mě s Tebou, Kriste, pochovávali, dnes s Tebou vstávám, z mrtvých vzkříšeným. Včera mě s Tebou přibíjeli na Kříž, sám mě, Spasiteli, oslav spolu s sebou ve svém Království.“

  8.4.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Strastný týden 02.04. - 07.04.

  Veliký týden, Veliký strastný týden nebo Pašijový týden (rus. Страстнaя седмица) je poslední týden Velkého půstu před Paschou-Velikonocemi; sestává z Velikého pondělí, Velikého úterý, Veliké středy, Velikého čtvrtku, Velikého pátku a Veliké soboty. Během tohoto týdne si křesťané připomínají poslední dny pozemského života Spasitele: jeho skutky, rozhovory s učedníky, odsouzení, smrt na kříži a pohřbení. Každý z těchto dnů má bohatou, na evangeliích založenou ikonografii.

  2.4.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • 6. neděle Velkého půstu - Vjezd Pána do Jerusalema

  V tento den slavíme slavný a světlý svátek palem, a to z této příčiny: Po vzkříšení Lazara z mrtvých, mnozí kteří zjistili co se stalo, uvěřili v Krista. Proto se židovská velerada rozhodla, že zabijí Krista i Lazara. Šest dní před Paschou přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar. Připravili mu oběd a Lazar jedl s ním. Jeho sestra Marie pomazala myrem Kristovy nohy. Druhý den ráno poslal Ježíš své učedníky, aby mu přivedli oslici a oslíka. Na oslíkovi Ježíš vjíždí do Jeruzaléma. Hebrejské děti mu prostírali na zem své pláště a palmové ratolesti. Palmovými ratolestmi mu také mávali a provolávali: „Hosana Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Král Izraele!“

  1.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Liturgie na Květnou neděli

  1.4.2018 | Rubrika: Bohoslužby | Komentářů: 0

 • Lazarova sobota

  Svatý spravedlivý Lazar, bratr Marty a Marie, žil spolu se svými sestrami nedaleko od Jeruzaléma, ve vesnici Betánie. Lazar a jeho sestry se staly důstojnými osobní přízně Pána Ježíše Krista. V čase Svého pozemského života, Kristus často navštěvoval jejich dům v Betánii, Lazara nazýval svým přítelem a nedlouho před svým strádáním vzkřísil Lazara z mrtvých, poté, co ten byl již čtyři dny v hrobě.

  31.3.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • 5. neděle Velkého půstu - ct. Marie Egyptské

  Pátá neděle Velkého půstu. Ct. Marie Egyptské
  25 března 2018
  Život sv. Marie Egyptské je svědectvím o divotvorné síle pokání; o tom, že pokání má moc změnit člověka - a to hned na dvou rovinách. Jednak pokání může změnit úděl člověka (ať už na zemi nebo ve věčnosti), čili změnit už hotový Boží rozsudek. A na té druhé rovině vidíme, jak už zde na zemi pokání mění lidi padlé na samé dno hříchu v největší světce, kteří jsou od Boha obdařeni mimořádnými dary a mohou konat zázraky. Není takové nemoci a takového pádu, které by pokání nemohlo uzdravit a napravit.

  25.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • 4. neděle Velkého půstu - sv. Jana Lestvičníka

  Čtvrtá neděle Velkého půstu. Sv. Jana Lestvičníka
  18 března 2018
  Sv. Jan žil v 6. - 7. století. Od svých 17 let jako mnich. Po dlouhém přebývání v pustině se stal igumenem Sinajského monastýru. Je o něm známo, že byl uměřeným v askezi, nesmiřitelný vůči vášním a veliký v pokání provázeném hlubokou zkroušeností a slzami. Často je nazýván podle svého díla pojednávající o duchovním výstupu člověka: "Žebř do ráje" - proto mu dáváme někdy příjmí "Žebríkovec" čili staroslověnsky "Lestvičnik" nebo řecky "Klimakos".

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • 3. neděle Velkého půstu - uctívání svatého Kříže

  Třetí neděle Velkého půstu. Uctívání svatého Kříže.
  11 března 2018
  Bez kříže nelze jít za Kristem, který sám nesl kříž. Všichni, kteří za ním kráčejí, bezpodmínečně nesou kříž. Kříž je srostlý s křesťanem. Kde je křesťan, tam je kříž. Kde není kříž, není křesťan. Raduj se, ty, na něhož doléhá kříž, protože to je znamení, že kráčíš za Kristem cestou spásy - do ráje. Trochu vytrp, a už už je konec - a odměna! /Theofan Zatvornik/

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • 2. neděle Velkého půstu - sv. Řehoře Palamy

  Druhá neděle Velikého půstu. Sv. Řehoře Palamy
  4 března 2018
  Sv. Řehoř Palama, jehož athonští mniši vyslali, aby bránil jejich tradiční duchovní praxi a pravoslavnou spiritualitu před útokem ze Západu, žil v době, kdy Východ stanul tváří v tvář překvapivému jevu. Ukázalo se totiž, že rozdíly mezi východními církvemi a církví římskou už nejsou jen v oblasti zvyků, praxe, organizace, čili církevně-správní (chcete-li administrativní), ale zařízly se dalo hlouběji.

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • 1. neděle Velkého půstu - Oslava Pravoslaví

  K první neděli velkopostní
  25 února 2018
  Pravoslavná církev dnes, jako každoročně v tuto neděli, oznamuje před celým světem:
  Ty, kteří svůj rozum dali do služeb poslušnosti Božímu zjevení a kteří se pro ně v sebezapření namáhají, velebíme a chválíme. Ty, kteří se protiví pravdě a nekají se z toho před Hospodinem, jenž očekává jejich obrácení a lítost, ale nechtějí následovat svaté Písmo a Tradici prvotní Církve, - takové odlučujeme a vyslovujeme jim: anathema...

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Nová křtitelnice

  17.3.2018 | Rubrika: Náš chrám | Komentářů: 0

 • Veliký kánon Ondřeje Krétského

  Veliký kajícný kánon svatého Ondřeje Krétského (Ἀνδρέας Κρήτης) patří k nejkrásnějším liturgickým textům křesťanství. Vznikl na přelomu 7.-8. století. „Velikým“ je nazván pro svůj obsah i rozsah. V období Velkého postu můžeme Kánon slyšet dohromady pětkrát: rozdělený na čtvrtiny zaznívá od pondělka do čtvrtka 1. postního týdne, kdy se čte na počátku, velkého povečeří a vcelku pak na tzv. Mariině stání, jež tvoří součást jitřní bohoslužby ve čtvrtek 5. týdne Velkého postu.

  17.3.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Pomazání nemocných 11-03-2018

  V neděli 11.3.2018 po svaté liturgii sv. Basila Velikého se bude konat v našem chrámu svaté tajemství jeleopomazání (čili soborovanije).

  5.3.2018 | Rubrika: Bohoslužby | Komentářů: 0