OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Русский     Česky     Pomoc chrámu     

Pravoslavná církevní obec v Sokolově

 • 14. Neděle po Padesátnici - Neděle o Králově hostině

  Pozvání k Ježíšovu stolu ještě není zárukou pro vstup do Božího království. Ne každý, kdo přijme evangelijní pozvání, dojde spásy. Je to nepříjemná myšlenka, natolik nepříjemná, že z moderního křesťanství je prakticky vytěsněna někam do sféry pouhé teoretické možnosti, o níž se v praxi vlastně už ani příliš neuvažuje. Nejmodernější evangelické proudy dokonce přišly s ideou, že "peklo sice existuje, ale je prázdné" (svérázný způsob jak se vyrovnat s Biblí, ale při tom se nemuset zneklidňovat otravným "církevním strašením peklem").

  2.9.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Program bohoslužeb

  Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin. 
  Od 9.40 čtení hodinek.

  2.9.2018 | Rubrika: Bohoslužby | Komentářů: 0

 • Zesnutí Přesvaté Bohorodice

  Přesvatá Bohorodice pokojně zesnula, s nadějí a radostí, o deváté hodině dne. Její svaté tělo bylo s úctou neseno svatými apoštoly v průvodu k jejímu rodinnému hrobu poblíž Olivové hory v Getsemanské zahradě. Z Boží vůle jenom apoštol Tomáš, který šel kázat na Východ, nepřišel včas k pohřbu, ale dorazil do Jeruzaléma jakmile dostal zprávu. Bůh to tak dopustil, protože chtěl dát Církvi zvláštní zjevení. Svatý Tomáš prosil ostatní apoštoly, aby otevřeli hrob Přesvaté Bohorodice, aby ji mohl naposledy spatřit. Když její hrob otevřeli, byl prázdný. Kristus vzal tělo své svaté Matky na nebesa, jako zvláštní svědectví Církvi o jistotě vzkříšení našich těl. Tak víme, že žije na nebi, vzkříšena z mrtvých, a neustále se modlí za kněze, mnichy a mnišky, i za všechny věrné svaté pravoslavné církve a dává nám pomoc a útěchu v dobách soužení.

  30.8.2018 | Rubrika: Srpen | Komentářů: 0

 • Uspenský půst

  Každý půst má být obdobím zintenzivnění duchovního života, vnitřního očišťování "úklidu" hodnot. Mnozí lidé v dnešní době tají v prázdnotě, často jim chybí skutečné hodnoty a skutečné štěstí - a to právě kvůli konzumismu a nenasytnosti. Proto jsou půsty v dnešní době mimořádně důležité. Jsou účinným lékem na prázdnotu, frustraci a "únavu ze života".

  14.8.2018 | Rubrika: Srpen | Komentářů: 0

 • Příprava ke zpovědi

  Můžeme je začít otázkou po vlastní opravdové touze prožít radostné obnovení a upevnění vztahu s Bohem, která je opakem pocitu povinného břemene – jako nepříjemné odkládání hříchů. Tato touha je důležitá jak pro opravdovost, tak pro otevřenost se Bohu. Hovor ve zpovědnici je hovorem s milujícím Bohem, kterého jsme uráželi každým hříchem i když ho zde plnomocně zastupuje kněz – člověk (vázaný zpovědním tajemstvím jako svědek našeho rozhovoru s Bohem). Ten je také zástupcem církve, kterou jsme rovněž poškozovali svými hříchy. Je osobou poslanou, jako „soudce,“ zprostředkovávat Boží odpuštění, které Bůh sám skrze něj uděluje. Odpuštění ale má určité podmínky, zejména upřímnost a pro pokoj v duši se ve svém zpytování na prvním místě ohlédnu po minulých zpovědích, abych, pokud v nich něco nebylo v pořádku, to na začátku zpovědi hned uvedl.

   

  1.8.2018 | Rubrika: Svátosti a obřady | Komentářů: 0

 • 1. Neděle po Padesátnici - Neděle Všech Svatých

  První neděle po Padesátnici je pravidelně zasvěcena památce všech svatých. Proč je v pravoslavné tradici svátek všech svatých tak těsně spojován se svatodušními svátky? Možná ke stálé připomínce, že Duch Svatý sestoupil, aby posvěcoval lidi, aby je uváděl ke smyslu jejich existence. Ano, svatost (nic menšího než svatost) je cílem lidského života, jeho smyslem; je důvodem, proč jsme byli posláni na svět.

  3.6.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Padesátnice - Svatodušní svátky - den Svaté Trojice

  Svátek Padesátnice, Sestoupení Svatého Ducha, jsou vlastně takové „narozeniny Církve“, říkáme s úsměvem. V den padesátý totiž vznikla Církev. Před sestoupením Svatého Ducha tu byl sbor svatých apoštolů a učedníků Kristových. Sestoupením Svatého Ducha na ně se z nich stala Církev. Duch Svatý sestoupil, aby už neodešel. Přebývá v Církvi neustále (je sice přítomen všude a ve všem, vane, kam chce, ale v Církvi je přítomen zvláštním způsobem, kterým jinde není, protože jenom na lidech očištěných křtem může v plnosti konat své dílo). To on koná vše posvátné, co se v Církvi děje. Proměňuje chléb a víno na Tělo a Krev Kristovy. V jeho síle uděluje kněz požehnání, jeho mocí koná všechny svaté Tajiny (křest, myropomazání, rozhřešení hříchů, sňatek, svěcení oleje...) V Duchu Svatém se v Církvi udržuje apoštolská posloupnost kněžská. Skrze Ducha Svatého jsme jedno Tělo s Kristem. Duch Svatý koná v Církvi to, co se jinde dít nemůže, - proměnu člověka, rodí v nás nového člověka, který bude žít věčně.

  27.5.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Nedělní liturgie 27 května 2018 - Padesátnice

  27.5.2018 | Rubrika: Bohoslužby | Komentářů: 0

 • 7. neděle Paschální - Svatých 318 bohonosných Otců

  Tato neděle je dle pravoslavného kalendária zasvěcena památce svatých Otců prvního všeobecného sněmu, který se v r. 325 sešel v Nikáji. Na tomto sněmu církev řešila nepokoj v Církvi, v níž se tenkrát šířilo cizí nové učení, které měnilo křesťanskou víru přímo v jejím kořeni - tj. měnilo pohled na Božství Kristovo. Takto pozměněné víře říkáme hereze. Nepokoje a různohlasí kolem křesťanství však nebyly už tenkrát ničím novým. Bohužel. Patří neoddělitelně k církevnímu životu, z něhož se neustále jako z veliké skály oddrolují úlomky. Blesky podnebeské vzpoury démonů proti Bohu odsekávají tyto fragmenty církevního života či zlomky církevních struktur nebo vytrhávají i jednotlivé věřící

  20.5.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Nanebevstopení paně

  (Pohyblivý svátek z dvanáctera - čtyřicátý den po Pasše: 17 května 2018)
  Nanebevstoupení Kristovo se dotýká všech lidí, jak zdůrazňuje sv. Řehoř Palama. Všichni totiž budou jednou, tam na konci všeho, vzkříšeni. Otevřou se hroby a každý, kdo kdy žil, vyjde ven. To je pevná součást křesťanské víry. Všeobecné vzkříšení. Všichni vstanou z mrtvých, ale ne všichni budou povzneseni vzhůru, aby se setkali s Pánem na oblacích. Tou cestou, kterou proklestil člověku Pán, mohou dojít až do konce ti, kteří následovali Ježíše Krista po cestě, po níž On kráčel za svého pozemského života. Čili jen ti, kteří "se spoluukřižovali s Ním skrze pokání a život dle evangelia", což znamená snažili se odumřít pro hřích, být ukřižovanými pro tento svět marnosti a daremnosti.

  17.5.2018 | Rubrika: Květen | Komentářů: 0

 • Světitel Athanasij Veliký, arcibiskup alexandrijský

  (památka podle církevního kalendáře 2. května / podle světského to je 15. května)
  Pocházel z Alexandrie. Jako jáhen se účastnil nicejského koncilu a vytrvale hájil víru proti ariánským bludům. Stal se alexandrijským patriarchou a zažil mnohé násilí i vícekrát opakované vyhnanství. To využíval k písemnému vysvětlování a k šíření pravé víry. Ariáni všemožně usilovali o jeho sesazení a mnohokrát jej křivě obžalovali. Ve vyhnanství prožil přes 17 let ze 45 roků, v nichž byl patriarchou. Zemřel ve věku 78 let.

  15.5.2018 | Rubrika: Květen | Komentářů: 0

 • 6. neděle Paschální - O slepém

  Evangelium této poslední paschální neděle nám ukazuje dva případy slepoty: slepotu člověka od narození nevidomého a slepotu vysoce vzdělaných a zbožných farizeů; slepotu tělesnou a slepotu duchovní. Tělesná slepota je hrozná, nevidomý člověk je připraven o nejdůležitější z pěti smyslů; ještě horší je však slepota duchovní. Zatímco tělesná slepota brání nevidomému spatřit krásu tohoto pozemského světa, pak slepota duchovní znemožňuje člověku vidět Boha. Zatímco slepotu tělesnou si člověk uvědomuje, tak slepotu duchovní si nepřizná. Tělesná slepota pomine spolu s tímto krátce žijícím tělem. Duchovní slepota nepomine, ale člověk si ji odnáší na věčnost. Tělesnou slepotou jsme raněni nedobrovolně, a proto není stíhána žádnými duchovními následky; kdežto duchovní slepota - to je volba člověka, který se rozhodl zakrýt si oči, nevidět, odvrátit se... A za takové rozhodnutí (ostatně jako za každé své vědomé svobodné rozhodnutí) člověk nese odpovědnost a tudíž i následky.

  13.5.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Svatý apoštol a evangelista Marek

  (památka podle církevního kalendáře 25. dubna / podle světského to je 8. května)
  Byl žákem sv. Petra a podle jeho kázání napsal asi kolem roku 60 své evangelium na žádost římských křesťanů. Na první apoštolské cestě sv. Pavla byl jeho průvodcem, pak provázel svého bratrance Barnabáše na Kypr a znovu byl průvodcem sv. Petra. Po r. 50 odešel do Alexandrie, hl. města Egypta, kde založil církevní obec a často se do ní vracel. Kolem r. 65 pomáhal opět sv. Pavlovi v Římě. Zemřel v Alexandrii jako mučedník, vláčen na provaze uvázaném na hrdle, dokud neskonal.

  8.5.2018 | Rubrika: Květen | Komentářů: 0

 • Pomoc chrámu

  6.5.2018 | Rubrika: Náš chrám | Komentářů: 0

 • Svatý velikomučedník Jiří Vítězný, divotvorce

  (památka podle církevního kalendáře 23. dubna / podle světského to je 6. května)
  Začíná jeho život v Kappadokii, kde se stal vojákem a pak tribunem římského vojska za Diokleciána. V oné době trápil zemi Silena svým dechem drak žijící v jezeře, jemuž byly předkládány denně dvě ovce a později lidské oběti vybírané losem. Když los padl na princeznu, byla mu přivedena jako nevěsta, ale dřív, než se jí drak mohl dotknout, Jiří do něj vbodl své kopí a pak ho na princeznině pásu dovedl do města před lid a krále, aby ho před jejich očima zabil. Za odměnu žádal křest 15.000 osob. Pak pokračoval v cestě. V roce 305 byl pronásledovateli křesťanství zajat a umučen.

  6.5.2018 | Rubrika: Květen | Komentářů: 0

 • 5. neděle Paschální - O Samaritánce

  V ženě Samaritánce potkal Pán Ježíš člověka zralého pro Boží Království. Každý výrok této ženy, jak jej zaznamenal apoštol Jan (svědek tohoto rozhovoru), svědčil o její připravenosti a zralosti přijmout Krista. Na místě ukázala, že očekává příchod Mesiáše a je hotova jej přijmout. A hned se také stává první zvěstovatelkou Pána Ježíše mezi Samaritány - chcete-li to tak říci - prvním apoštolem Samařských. Je jako obilí dozrálé ke žni a ke shromáždění v Boží sýpce. A s ní řada dalších Samařanů, jak svědčí dnešní evangelium na konci, a po něm i Skutky apoštolské (8. kap.). Proto Pán Ježíš hovoří v závěru čtení o duchovní žni. Pro apoštoly muselo být překvapivé, že by právě mezi opovrhovanými Samaritány mohlo být něco, co by stálo za řeč. Kristus však už viděl svým duchovním zrakem, na kolika nečekaných místech světa čeká hojná duchovní úroda, že bude sklizena a shromážděna do Nebeského Království.

  6.5.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Svatá blažená Matrona Moskevská

  (památka podle církevního kalendáře 19. dubna / podle světského to je 2. května)
  Svatá Matrona (Matrona Dmitrievna Nikonova) se narodila ve vesnici v provincii Tula v roce 1881. Byla čtvrté dítě v rodině Dmitrije a Natálie. Rodina žila v bídě, a matka chtěla dát dítě do sirotčince v sousední vesnici, ale zabránil ji v tom prorocký sen. Ještě před narozením dcery ji matka Natalia ve snu viděla v podobě bílého ptáka s lidskou tváří se zavřenýma očima, který se posadil na její pravé ruce. Po tomto snu bohabojná žena odmítla myšlenku poslat své dítě do útulku. Dcera se narodila slepá, ale její matka ji milovala.

  2.5.2018 | Rubrika: Květen | Komentářů: 0

 • 4. neděle Paschální - O mrtvicí raněném

  Mrtvicí raněný člověk je tady mj. obrazem stavu lidské duše po pádu - čili naší duše. Podobně jako mrtvicí raněný sice žije, ale nemůže se hýbat nebo ovládat část těla, tak i duše člověka po pádu je jakoby ochrnulá - nežije, ale spíše živoří; její schopnosti, kterými ji kdysi nadal Stvořitel, jsou umrtveny... Anděl zde v době před ukřižováním Krista jednou do ruka sestupoval do vodní nádrže vyhrazené na očišťování ovcí před jejich obětováním v chrámu. Volbou toho místa k uzdravování lidí se poukazuje na zvířecí stav lidí, do něhož je přivádí hřích; a právě tento žalostný duševní stav člověka je příčinou jeho nemocí a smrti.

  29.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0