OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Русский     Česky     Pomoc chrámu     

Pravoslavná církevní obec v Sokolově

 • Změna začátku Božské liturgie

  Změna začátku Božské liturgie

  Drazí bratři a sestry.

  V neděli

  27 května 2018,

  se začátek Božské sváteční liturgie posouvá na

  10:00 hod.

  Po sváteční liturgii Vás všechny srdečně zveme na

  oslavu Chrámového svátku.

  Bude pro Vás připraveno pohoštění, ale budeme vděčni za každé přispění z Vaší strany.

  Těšíme se na Vás.

  21.5.2018 | Rubrika: Bohoslužby | Komentářů: 0

 • Pozvání na oslavu Chrámového svátku

  Drazí bratři a sestry.

  v neděli 27. května

  po sváteční liturgii Vás všechny srdečně zveme na

  oslavu Chrámového svátku

  Bude pro Vás připraveno pohoštění, ale budeme vděčni za každé přispění z Vaší strany.

  Těšíme se na Vás.

  21.5.2018 | Rubrika: Náš chrám | Komentářů: 0

 • Světitel Athanasij Veliký, arcibiskup alexandrijský

  (památka podle církevního kalendáře 2. května / podle světského to je 15. května)
  Pocházel z Alexandrie. Jako jáhen se účastnil nicejského koncilu a vytrvale hájil víru proti ariánským bludům. Stal se alexandrijským patriarchou a zažil mnohé násilí i vícekrát opakované vyhnanství. To využíval k písemnému vysvětlování a k šíření pravé víry. Ariáni všemožně usilovali o jeho sesazení a mnohokrát jej křivě obžalovali. Ve vyhnanství prožil přes 17 let ze 45 roků, v nichž byl patriarchou. Zemřel ve věku 78 let.

  15.5.2018 | Rubrika: Květen | Komentářů: 0

 • 6. neděle Paschální - O slepém

  Evangelium této poslední paschální neděle nám ukazuje dva případy slepoty: slepotu člověka od narození nevidomého a slepotu vysoce vzdělaných a zbožných farizeů; slepotu tělesnou a slepotu duchovní. Tělesná slepota je hrozná, nevidomý člověk je připraven o nejdůležitější z pěti smyslů; ještě horší je však slepota duchovní. Zatímco tělesná slepota brání nevidomému spatřit krásu tohoto pozemského světa, pak slepota duchovní znemožňuje člověku vidět Boha. Zatímco slepotu tělesnou si člověk uvědomuje, tak slepotu duchovní si nepřizná. Tělesná slepota pomine spolu s tímto krátce žijícím tělem. Duchovní slepota nepomine, ale člověk si ji odnáší na věčnost. Tělesnou slepotou jsme raněni nedobrovolně, a proto není stíhána žádnými duchovními následky; kdežto duchovní slepota - to je volba člověka, který se rozhodl zakrýt si oči, nevidět, odvrátit se... A za takové rozhodnutí (ostatně jako za každé své vědomé svobodné rozhodnutí) člověk nese odpovědnost a tudíž i následky.

  13.5.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Svatý apoštol a evangelista Marek

  (památka podle církevního kalendáře 25. dubna / podle světského to je 8. května)
  Byl žákem sv. Petra a podle jeho kázání napsal asi kolem roku 60 své evangelium na žádost římských křesťanů. Na první apoštolské cestě sv. Pavla byl jeho průvodcem, pak provázel svého bratrance Barnabáše na Kypr a znovu byl průvodcem sv. Petra. Po r. 50 odešel do Alexandrie, hl. města Egypta, kde založil církevní obec a často se do ní vracel. Kolem r. 65 pomáhal opět sv. Pavlovi v Římě. Zemřel v Alexandrii jako mučedník, vláčen na provaze uvázaném na hrdle, dokud neskonal.

  8.5.2018 | Rubrika: Květen | Komentářů: 0

 • Pomoc chrámu

  6.5.2018 | Rubrika: Náš chrám | Komentářů: 0

 • Svatý velikomučedník Jiří Vítězný, divotvorce

  (památka podle církevního kalendáře 23. dubna / podle světského to je 6. května)
  Začíná jeho život v Kappadokii, kde se stal vojákem a pak tribunem římského vojska za Diokleciána. V oné době trápil zemi Silena svým dechem drak žijící v jezeře, jemuž byly předkládány denně dvě ovce a později lidské oběti vybírané losem. Když los padl na princeznu, byla mu přivedena jako nevěsta, ale dřív, než se jí drak mohl dotknout, Jiří do něj vbodl své kopí a pak ho na princeznině pásu dovedl do města před lid a krále, aby ho před jejich očima zabil. Za odměnu žádal křest 15.000 osob. Pak pokračoval v cestě. V roce 305 byl pronásledovateli křesťanství zajat a umučen.

  6.5.2018 | Rubrika: Květen | Komentářů: 0

 • 5. neděle Paschální - O Samaritánce

  V ženě Samaritánce potkal Pán Ježíš člověka zralého pro Boží Království. Každý výrok této ženy, jak jej zaznamenal apoštol Jan (svědek tohoto rozhovoru), svědčil o její připravenosti a zralosti přijmout Krista. Na místě ukázala, že očekává příchod Mesiáše a je hotova jej přijmout. A hned se také stává první zvěstovatelkou Pána Ježíše mezi Samaritány - chcete-li to tak říci - prvním apoštolem Samařských. Je jako obilí dozrálé ke žni a ke shromáždění v Boží sýpce. A s ní řada dalších Samařanů, jak svědčí dnešní evangelium na konci, a po něm i Skutky apoštolské (8. kap.). Proto Pán Ježíš hovoří v závěru čtení o duchovní žni. Pro apoštoly muselo být překvapivé, že by právě mezi opovrhovanými Samaritány mohlo být něco, co by stálo za řeč. Kristus však už viděl svým duchovním zrakem, na kolika nečekaných místech světa čeká hojná duchovní úroda, že bude sklizena a shromážděna do Nebeského Království.

  6.5.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Program bohoslužeb

  Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 9.00 hodin. 
  Od 8.40 čtení hodinek.

  5.5.2018 | Rubrika: Bohoslužby | Komentářů: 0

 • Svatá blažená Matrona Moskevská

  (památka podle církevního kalendáře 19. dubna / podle světského to je 2. května)
  Svatá Matrona (Matrona Dmitrievna Nikonova) se narodila ve vesnici v provincii Tula v roce 1881. Byla čtvrté dítě v rodině Dmitrije a Natálie. Rodina žila v bídě, a matka chtěla dát dítě do sirotčince v sousední vesnici, ale zabránil ji v tom prorocký sen. Ještě před narozením dcery ji matka Natalia ve snu viděla v podobě bílého ptáka s lidskou tváří se zavřenýma očima, který se posadil na její pravé ruce. Po tomto snu bohabojná žena odmítla myšlenku poslat své dítě do útulku. Dcera se narodila slepá, ale její matka ji milovala.

  2.5.2018 | Rubrika: Květen | Komentářů: 0

 • 4. neděle Paschální - O mrtvicí raněném

  Mrtvicí raněný člověk je tady mj. obrazem stavu lidské duše po pádu - čili naší duše. Podobně jako mrtvicí raněný sice žije, ale nemůže se hýbat nebo ovládat část těla, tak i duše člověka po pádu je jakoby ochrnulá - nežije, ale spíše živoří; její schopnosti, kterými ji kdysi nadal Stvořitel, jsou umrtveny... Anděl zde v době před ukřižováním Krista jednou do ruka sestupoval do vodní nádrže vyhrazené na očišťování ovcí před jejich obětováním v chrámu. Volbou toho místa k uzdravování lidí se poukazuje na zvířecí stav lidí, do něhož je přivádí hřích; a právě tento žalostný duševní stav člověka je příčinou jeho nemocí a smrti.

  29.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • 3. neděle Paschální - Svatých žen myronosic

  Dnes církev chválí lásku a obětavost žen, které doprovázely Krista při jeho putování a sloužily mu i po jeho smrti - při pohřbu. Nesly aromata, aby - jak jim velelo jejich srdce - posloužily Pánu a byly s ním i po jeho smrti, tedy tam - na konci všeho - ve chvíli, kdy lidský rozum už neviděl žádnou perspektivu.

  22.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Svatý apoštolům rovný Metoděj, arcibiskup moravsko-panonský

  (památka podle církevního kalendáře 6. dubna / podle světského to je 19. dubna)
  Svatý Metoděj vyrůstal stejně jako jeho nejmladší bratr Konstantin v rodině zámožného soluňského občana Lva. Při křtu dostal jméno Michael, podle svatého archanděla, na jehož duchovní ochranu pak spoléhal po celý svůj život. Již jako mladík dosáhl tělesné a duchovní krásy a stal se známým „veškerému kraji soluňskému“. Když se o Metodějově bystrosti a nadání k řízení věcí dozvěděl císař, svěřil mu správu jednoho slovanského knížectví (archontie), jako by předvídal, že jej bude chtít jednou poslat Slovanům za učitele a prvního arcibiskupa, aby se předem naučil všem slovanským obyčejům a pomalu si je osvojil. A tak sv. Metoděj, který se velkou měrou, ne-li rovným dílem účastnil – spolu s dalšími pomocníky – přípravných prací k velkomoravské misii. Již v Cařihradě byly přeloženy základní biblické a bohoslužebné texty do slovanského jazyka.

  19.4.2018 | Rubrika: Duben | Komentářů: 0

 • 2. neděle Paschální - Tomášova neděle (Antipascha)

  Dnes činíme památku svatého apoštola Tomáše, kterého si všichni připomínají jako toho, který pochyboval o Kristově Vzkříšení, když mu o tom ostatní učedníci pověděli. I my si občas říkáme, kým vlastně byl, jaký byl člověk, proč mohl vůbec pochybovat?

  15.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Sváteční paschální liturgie 8 dubna 2018

  8.4.2018 | Rubrika: Bohoslužby | Komentářů: 0

 • Paschální poselství

  Duchovní otcové, bratři a sestry! Radujme se z toho, co nám připravil Spasitel. Protože v této radosti lépe poznáme, že Kristovo vzkříšení je pro nás největší životní jistotou. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít (Římanům 6, 8). Neboť v Krista jsme pokřtěni, v Krista jsme oblečeni (Galatským 3, 27), a v Kristu, v jeho těle – ve svaté církvi jsme sjednoceni. Kristus vstal z mrtvých! V pravdě vstal z mrtvých!

  8.4.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Vstal z mrtvých Kristus!

  Nastala Pascha, radostný den Kristova Vzkříšení, důvod pro velkou radost. Navštěvuje nás jednou do roka, ale u těch, kteří rozumějí tajemství Zmrtvýchvstání, bývá každodenně, ba dokonce nepřetržitě. Abychom i my mohli lépe pochopit tajemství tohoto svátku, měli bychom upřít svou pozornost na slova sv. Jana Damašského z Paschálního kánonu. Říká v něm: „Včera mě s Tebou, Kriste, pochovávali, dnes s Tebou vstávám, z mrtvých vzkříšeným. Včera mě s Tebou přibíjeli na Kříž, sám mě, Spasiteli, oslav spolu s sebou ve svém Království.“

  8.4.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0