podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Příprava ke svaté zpovědi

otázky pro zpytování svědomi
zpracováno volně podle metropolity Antonije Chrapovického
stahnout PDF

Exodus 20, 1: „I mluvil Bůh všecka slova tato, řka: 'Já jsem Hospodin Bůh tvůj... nebudeš míti bohů jPříprava ke svaté zpovědiiných přede mnou'.“

 • Nezapomínáš na Hospodina? Je tvé srdce naplněno bázní Boží?
 • Je tvá víra v Boha zmítána pochybnostmi a skepsí?
 • Pochybuješ o svátých dogmatech (věroučných pravdách) Pravoslavné Církve?
 • Pochybuješ o Božím milosrdenství a slitovnosti?
 • Modlíváš se večer a ráno každého dne? Modlitba je příležitostí к osobnímu rozhovoru s Bohem, nepřipravuj se o ni! Je tvá modlitba vroucí (opravdová)?
 • Snažíš se navštěvovat služby Boží, kdykoli je to možné? Nevynecháváš bezdůvodně bohoslužby (z lenosti, přílišné zaneprázdněnosti...)?
 • Čteš duchovní literaturu nebo dáváš přednost četbě světských knih?
 • Četl jsi snad z hříšné zvědavosti bezvěrecké nebo heretic- ké (bludařské) knihy?
 • Jestliže tě Církev požádá, jsi ochoten finančně podpořit její činnost, případně přispět na dobročinnou akci?
 • Žádal jsi o radu astrologa, numerologa, kartářku, atd? Účastnil ses spiritistických seancí?
 • Věříš v osud a náhodu? Sázíš? Hraješ na výherních automatech?
 • Nezapomněl jsi na nejdůležitější věc v životě - přípravu na věčnost? Jestliže ses poddal starostem o pomíjející věci, lehkomyslnosti, lenosti či honbě za požitkem, jsi připraven se před Bohem zodpovídat ze svých skutků?

Neučiníš sobě rytiny, ani podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž jsou na zemi dole, ani těch, kteréž jsou u vodách pod zemí. Nebudeš se jim klaňěti, ani jich ctíti; neboť Já jsem Hospodin, tvůj Bůh...“

 • Kladeš Boha na první místo ve svém životě? Možná pro tebe Bůh není tím nejdůležitějším, možná dáváš přednost penězům, shromažďování majetku, zábavě, jídlu a pili, oblékání, šperkům; možná toužíš být středem po­zornosti, být vůdcem jiných nebo chceš, aby o tobě druzí mluvili s uznáním a respektem. Trávíš svůj volný čas čte­ním lehkovážných knih, časopisů apod.?
 • Odvádí tě od Boha sledování televize, videa, kina, počítače nebo vášeň pro karetní a jiné hry?
 • Možná jsi kvůli přílišné starosti o sebe a o svou rodinu zapomněl na Boha, nesnažíš se mu zalíbit a neplníš to, co od tebe žádá Církev? Jestli je to tak, znamená to že sloužíš modle, kterou kladeš ná první místo ve svém životě.
 • Možná je pro tebe tím nejdůležitějším umění, sport nebo studium. Možná nějaká vášeň (láska к penězům, přejídání, tělesná láska) úplně opanovala tvé srdce. Činíš sám sebe Z pýchy a egoismu středem světa? Pátrej ve svém nitru. Nevidíš pro pýchu své hříchy?

Nevezmeš jméno Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno Jeho nadarmo.“

 • Mluvíš v běžných hovorech hrubě a sprostě?
 • Vyslovoval jsi jméno Boží bezmyšlenkovitě a bez úcty nebo sis snad, nedej Bůh, dělal legraci z něčeho posvátného? Anebo, Bůh odpusť, nedal jsi v nějakém záchvatu hněvu, hořkosti nebo zoufalství průchod nestydatému stěžování si na Hospodina, vyčítal jsi Mu něco nebo Ho dokonce proklínal?
 • Stvrdil jsi slib přísahou a pak jej nesplnil?
 • Propadal jsi depresím?
 • Soustředíš se při modlitbě?

Pomni den sobotní, abys jej světil. Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své, ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla... nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého: protož požehnal Hospodin dne sobotního a posvětil ho.“

 • Znesvěcuješ neděli a velké svátky stanovené Církví prací pro zisk?
 • Místo účasti na bohoslužbách o svátečních dnech trávíš raději čas zábavami - například na diskotéce nebo v divadle, v kině nebo na různých shromážděních, kde nepadne ani zmínka o Bohu?
 • Nepřipravil jsi sám podobné zábavy či setkání a nezabránil tak jiným lidem účasti na bohoslužbách?
 • Účastníš se svědomitě bohoslužeb? Nepřicházíš do chrámu pozdě, v polovině nebo dokonce na konci služby? Odcházíš ze služeb Božích před koncem? Lelkuješ někde u vchodu a nezapojuješ se do liturgického dění? Povídáš si v chrámu před začátkem bohoslužeb nebo dokonce v jejich pniběhu? Úvědomuješ si, že dům Boží je domem modlitby a že nic jiného než rozhovor s Hospodinem v něm nemá místo? Myslíš si, že si Bůh nevšímá tvého chování?
 • Postíš se?
 • Pomáháš chudým a potřebným?
 • Nejsi závislý na alkoholu, kouření, drogách, tělesných požitcích a jiných věcech, které ubližují tělu, které je chrámem Ducha Svatého?

Cti otce svého i matku, ať se prodlejí dnové tvoji na ij zemi, kterouž Hospodin Bňli tvůj dá tobě."

 • Nebyl jsi někdy neuctivý vůči rodičům nebo jsi je nepo­slouchal? Postaral ses o ně ve stáří a nemoci?
 • Modlíš se za své rodiče, ať jsou živí nebo již zemřeli?
 • Byl jsi neuctivý vůči duchovním? Kritizoval jsi je? Pojal jsi vůči nim zášť, když ti připomínali věčiiost a přípravu na ni, spásu duše, hříchy, nebo když tě volali к poslušnosti Církvi a jejím řádům?
 • Ublížil jsi někomu, kdo je starší než ty (urážkou, užitím fysické síly, neochotou pomoci...)?

Nezabiješ."

 • Třeba jsi v pravém smyslu slova nikoho nezabil, ale možná ses stal nepřímo příčinou něčí smrti - nepomohl jsi chudému nebo nemocnému, nedal jsi najíst hladovému, nedal jsi napít žíznivému, nepřijal jsi pocestného, neoblékl jsi nahého, nenavštívil jsi nemocného či vězně.
 • Možná jsi někoho zabil duchovně: Neodváděl jsi někoho od dobré cesty? Nenechal ses zlákat heresí (bludným učením)? Nesváděl jsi někoho ke hříchu?
 • Nezabil jsi někoho duchovně zlobou a nenávistí?
 • Nezničil jsi něčí život pomluvami?
 • Jsi schopen odpustit těm, kteří ti ublížili? Pěstuješ v sobě vůči někomu zlobu a zášť, pocity ukřivděnosti a touhy pomstít se?
 • Viníš že špatnosti pouze sebe?
 • Nekladeš druhým za vinu své vlastní slabosti a pády?
 • Podrobila ses interrupci (umělému ukončení těhotenství)? Tento zavrženíhodný čin je vraždou a je společným hříchem obou manželů.

Nesesmilníš.“

 • Žil jsi s osobou druhého pohlaví sexuálním životem bez požehnání Církve, tedy bez uzavření církevního sňatku?
 • Chováš se až příliš volně a nevázaně s příslušníky druhého pohlaví?
 • Poskvrnil ses nečistými a nemravnými myšlenkami a touhami? Četl jsi a prohlížel sis pornografii (knihy, časopisy, obrázky)? Sem náleží i nemravné písničky, sprosté vtipy, nemravné filmy, vyzývavé oblečení, nestydatý taneční projev atd.
 • Páchal jsi nečisté skutky (onanii) sám se sebou nebo s jinými?
 • Měl jsi homosexuální styk?
 • Oddával ses nepřirozeným praktikám?

Nepokradeš.“

 • Měl jsi homosexuální styk?
 • Zcizil jsi přímo nebo nepřímo něčí majetek (podvodem, úskokem)?
 • Zadržel jsi plat zaměstnanci? Pokusil ses jej ošidit o to, co mu právoplatně náleží?
 • Přijal jsi penize za práci, kterou jsi potom nevykonal?
 • Netoužil jsi až příliš mnoho po hmotných dobrech? Nechtěl ses rozdělit s těmi, kteří potřebovali tvou pomoc?
 • Přijal jsi věc, o níž jsi věděl, že je kradená?
 • Nemrhal jsi cizím majetkem, svěřeným do tvé péče?
 • Zneužil jsi zdroje a prostředky svého zaměstnavatele?

Nepromluvíš ptoti bližnímu svého křivého svědectví.“

 • Pomluvil jsi někoho? Nekritizoval jsi druhé za to, co ses domníval, že jsou jejich hříchy a poklesky? Neznemožnil , jsi druhého člověka?
 • Chyběla ti dobrá vůle ve vztahu к ostatním lidem? Smýšlel jsi o druhých spíše ve zlém?
 • Posloucháš rád klepy? Roznášíš je dál?
 • Snažíš se být vždy pravdomluvný? Lhal jsi? Pokoušíš se své lhaní omlouvat či zlehčovat?

„Nepožádáš domu bližního svého...ani cožkoli jest bližního tvého.“

 • Nezávidíš jiným? Závist člověka vede ke zlobě a nenávisti a může Tě dokonce dovést až к takovým činům jako je vražda.

Krátká zpověď sestavená arcibiskupem Tichonem na základě delší verze Sv. Dmitrije Rostovského

Vyznávám se Hospodinu Bohu svému před Tebou, důstojný otče, ze všech svých hříchů, jichž jsem se dopustil až do tohoto dne a této hodiny slovem, skutkem a pomyšlením. Každý den a každou hodinu hřeším proti Hospodinu nevděčností za velká a nesčetná dobrodiní, jež mi uděluje a také nevděčností za Jeho nejmilostivější péči o mně hříšného.

Zhřešil jsem:

prázdným tlacháním

odsuzováním druhých

pohrdáním druhým

nedostatkem kázně

pýchou

závistí

zlobou

pomlouváním

lhostejností

lehkomyslností

nedbalostí

záští

pamatováním si zlého

neposlušností

nečistými myšlenkami

lhaním

hledáním viny na druhých

nesoustředěností v chrámu

sprostým mluvením

nepatřičným smíchem

sebeláskou

honbou za slávou

ctižádostí

vyhledáváním smyslových potěšení

přejídáním se

opíjením se

přivázaností к věcem pomíjejícím

láskou к penězům

marnivostí

leností

neúčastí na službách Božích

zanedbáváním modlitebního pravidla

podrážděností

svévolí

Zhřešil jsem všemi svými smysly, duchovními i tělesnými, a proto činím pokání a prosím Hospodina o odpuštění. Rozvaž, důstojný otče, mé hříchy a požehnej mi přijetí přečistých Tajin.