podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

PRAVOSLAVNÝ KALENDÁŘ 2019

Březen

1

Postní den
Svt. muč. Pamfilij presbyter, Valentýn, diákon (a mč. Porfýrij, Pavlos, Seleukios, Iulianos, Theodulos, Ilias, Ieremias, Isaias, Samuil a Daniil v Kaesareji Palestinské) (+ 307–9) • Ct. Maruf, ep. mesopotámský (+ 422)

2

so

Sobota zádušní („roditelská“ čili předků – světová) (konáme vzpomínání všech zesnulých pravoslavných křesťanů – našich bratří a sester – všech dob)
Významný svatý Vmč. Theodor Tyron (+ 306) • Spr. Mariamna, sestra ap. Filipa (1. st.); svt.mč. Hermogen, patr. moskevský a celé Rusi, divotvorce (+ 1612); ct. Theodor, mlčenlivec pečerský (13. st.); mč. Theodor Mitilinský (+ 1795)

3

ne

Neděle masopustní
»Co jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, Mně jste učinili.«
O strašném soudu
Svt. Lev I., papež římský
(+ 461) • Svt. Agapet Vyznavač, vyzn. ep. synnadský (4. st.); mč. Viktor, Dorothej, Theodulij a Agrippa (4. st.); svt. Flavián Vyznavač, patr. cařihradský (+ 449); ct. Kosma Jachromský (+ 1492); svt. Colman Lindisfarnský (+ 676; Británie)

4

po

Týden syrný a máslový (již bez masa)
Ap. ze 70ti: Filemon, Archippos a mč. aprovn. Apfie (1. st.) • Ct. Eugenij a Makarij Vyznavači, presbyteři antiochijští (+ 363); ct. Dosithej Palestinský (7. st.); svt.mč. Nikitas z Epiru (+ 1809)

5

út

Týden syrný a máslový (již bez masa)
Svt. Lev (Leo), ep. catanský na Sicílii (+ 780) • Ct. Vissarionos Veliký, egyptský divotvorce (466). Ct.mč. Kornel, igumen pskovský (1570); svt.mč. Sadok, ep. perský a 128 mč. s ním (+ 342–4

6

st

Týden syrný a máslový (již bez masa)
Jí se mléko i vejce (není liturgie)
Ct. Timotej ze Symvoly
(+ 795); svt. Eustathios Antiochijský (+ 337) • Svt. Ioannis Scholastikos, patriarcha konstantinop. (+ 577); svt. Zachariáš, patriarcha jerusalemský (+ 633)

7

čt

Týden syrný a máslový (již bez masa)
Nalezení ostatků svatých mučedníků v Eugenii (395–423)
• Mč. Mořic a syn Fotín s Theodorem, Filipem a 70ti vojíny (+ 305); ct. Athanasios Vyznavač (+ 821); sv. Telesforos, episkop římský (2. st.); ct. Thalasios, Limnios a Baradatos, poustevníci syrští (5. st.

8

Týden syrný a máslový (již bez masa)
Jí se mléko i vejce (není liturgie)
Svt. mč. Polykarp Smyrenský
(+ 167) • Mč. Thea (Božena); ct. Gorgonia (372); ct. Alexandr, zakladatel společenství „nespících“ (+ 430). Blaž. Matrona Moskevská (nalezení ostatků, 1998)

9

so

Týden syrný a máslový (již bez masa)
Památka všech svatých postníků

Malý svátek První (4. st.) a druhé (452) nalezení hlavy Jana Křtitele • Ct. Erasmus Ruský, mnich z Blízkých kyjevských jeskyní (+ 1160)

10

ne

Neděle syropustní
»Jestli odpustíte lidem hříchy jejich, odpustí i vám Otec váš nebeský.«
Vzpomínání adamova vyhnání
Neděle všeobecného smíření
Svt. Tarasios, patr. cařihradský (+ 806) • Svt.mč. Regin (+ 355); ct. Erasmos a Pafnutios, kefalští monaši (4. st.)

ZAČÁTEK VELKÉHO PŮSTŮ
(postní pravidlo na každý den Velkého půstu náleznete ZDE)

11

po

Přísný půst - nemělo by se jíst vůbec
Čistý týden
- Čisté pondělí
Svt. Porfýrij, ep. gazský (+ 420) • Mč. Sebastián a Christodulos (+ 66). Svt. mč. Petr (1930) a Sergij (1933) presbyteři

12

út

Přísný půst
Čistý týden
- Čisté úterý
Ct. Prokop Dekapolita, vyznavač (+ 750) • Mč. Julián a Chronion Alexandrijští. Ct. Tit, presbyter pečerský (+ 1190); ct. Thalalos Syrský (+ 460); mč. Gelasij Eliopolský (+ 297)

13

St

Přísný půst
Čistý týden -
Čistá středa
Ct. Vasilios Vyznavač, Dekapolita (+ 750) • Ct.  ženy Marína, Kýra a Domnina (Dominika), syrské monašky (+ 450); svt.mč. Proterij, papež alexandrijský (+ 457); svt.mč. Nestor, ep. magidijský (+ 250); ap. Nymfas a Evulos; blaž. Nikola, pro Krista jurodivý (+ 1576)

14

čt

Přísný půst
Čistý týden –
Čistý čtvrtek
Ct.mč. Eudokie (+ 160–70) • Ct. Agapij Vatopedský (Athos); mč. Nestor a Trivimios (+ 249); sv. David Velšský, mnich a biskup (6. stol)

15

Přísný půst
Čistý týden –
Čistý pátek
Svt.mč. Theodot, ep. kirenejský (+ 326) • Ct. Agathon Egyptský (+ 435); mč. Euthalie (+ 257); Významný svatý svt. Arsenij, ep. tverský (zesnutí – 1409)

16

so

Zmírněný půst: připouští se také víno a olej
1. sobota velkopostní
– sv. vmč. Theodora Tyrona
Mč. Eutropij, Kleonik a Vasilisk (+ 308) • Ct. Piama, panna (+ 337); ct. Alexandra Alexandrijská (+ 376); svatí Zinon a Zoilos; ct. Winwaloe, opat bretaňský (6. stol.)

17

ne

Zmírněný půst: připouští se také víno a olej
1. neděle Velkého půstu
»Od tohoto času uzříte nebe otevřené a anděly Boží vystupující a sestupující na Syna člověka.«
Oslava pravoslaví
Malý svátek Přenesení ostatků sv. kn. Václava do Prahy (938). Ct. Gerasim Jordánský (+ 475) • Mč. Pavel, sestra jeho Juliána, Kodrat, Akakij a Stratonik (+ 273). Svatí ze Pskova umučení latiníky: ct. Ioasaf ze Snetogorského a Vasilij z Mirožského monastýru (1299)

18

po

2. týden Velkého půstu
Mč. Konon (1. st.) • Mč. Iraida (Rhaisa) (3. st.); mč. Onisij (1. st.); mč. Evlogij Palestýnský; mč. Archelus a s ním 150 mč.; ct. Marek Postník (5. st.); ct. Hesychij Postník (+ 790); mč. Jan Bulharský; ct. Leonid (1549); svt. Luka Vyznavač, simferopolský (lékař; nalez. ostatků; 1996)

19

út

2. týden Velkého půstu
Sv. 42 mč. ammorejští musulmany zabití (Konstantin, Aetij, Theofil, Theodor; Melissen, Kallistos, Vasoj a dal.) (+ 845)Nalezení Uctívaného Kříže a Hřebů svatou císařovnou Helenou v Jerusalemě (326). Ct. Arkadij Kyperský a učedníci jeho; mč. Julián a Ebbulos (+ 361); ct. Jov, ve schimě Iisus Anzerský (+ 1720). Ikony Boží Matky: Čenstochovská, Šostakovská a „Blahodatné nebe“. (Den pokání Rusů za zřeknutí se cara; v r. 1917)

20

st

2. týden Velkého půstu
Svt. mč. chersonští: Basil, Efrém, Kapiton, Eugen, Jetherij, Elpidij a Agathodor, ep. (4.st.) • Svt. Pavel Vyznavač, ep. prusiadský (9. st.); ct. Pavel Prostý (4. st.); svt. Nestoros a Arkadios; ct. Emilianus Římský. Sv. Dandus a všichni svatí Thrákie

21

čt

2. týden Velkého půstu
Svt. Theofylakt Vyznavač – ep. nikomedský (+ 842) • Ap. ze 70ti Hermas (1. st.); svt.mč. Theodorit, presbyter antiochijský (+ 361); ct. Dometios (363). (Den památky velikého pogromu Albánců na Srby v Kosovu; 2004)

22

2. týden Velkého půstu
Malý svátek Sv. 40 mč. sevastijských – Kyrion, Kandid, Domnos, Valentij, Severián, Leontij, Klaudius, Smaragd, Theodulos a další (+ 320) • Spr. Kesarij, bratr sv. Řehoře Theologa (+ 369); spr. Tarasios

23

so

2. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
Zmírněný půst: připouští se také víno a olej
Mč. Kodrat a druhové – Kyprian, Dionisij, Anektos, Pavel, Kriskentij, Viktorín, Viktor, Serapion, Leonid a dal. i mučednice Chariessa, Basilissa, Nika, Galla, Galina, Theodora a další (+ 258) • Ct. Anastasie Patrície (+ 567)

24

ne

2. neděle Velkého půstu
»Synu, odpouštějí se tobě hříchy tvé… Vstaň, vezmi lože své a jdi…«
Sv. Řehoře SoluňskéhoPalamy
Zmírněný půst: připouští se také víno a olej
Svt. Sofrónios, patriarcha jerusalemský (+ 638)Významný svatý Svt. Euthimij, archiep. novgorodský, divotvorce (+ 1458); ct. Sofronij, zátvornik pečerský (13. st.). Mč. Epimach; ct. Řehoř Sinajský (7. st.); ct. Jan Moschos (+ 622). (Památka obětí bombardování NATO – den zahájení útoku proti Jugoslávii; 1999)

25

po

3. týden Velkého půstu
Ct. Theofan Vyznavač (+ 818)Svt. Řehořpapež římský (Dvojeslov – Dialogus) (+ 604); ct. Simeon Nový Theolog (+ 1021). Spr. Fineas, vnuk Áronův (1500 př. Kr.)

26

út

3. týden Velkého půstu
Svt. Nikifor, patriarcha cařihradský (přenesení ostatků, 846) • Mč. Christina Perská (4. st.); svt.mč. Puvlios, ep. athénský (zač. 2.st.); mč. Sabin Egyptský (+ 287)

27

st

3. týden Velkého půstu
Ct. Benedikt Nursijský (zakladatel mnišství na Západě) (+ 543) • Svt. Euschimonos z Lampsaky (9. st.). Kn. Rostislav – Michail Kyjevský (+ 1167); svt. Theognost, metropolita kyjevský a celé Rusi (+ 1353)

28

čt

3. týden Velkého půstu
Mč. Agapij (Miloš) a druhové – Puplios, Timolaos, Romulos, dva Alexandrové a dva Dionýsiové (+ 303) • Mč. Nikandros, lékař (+ 302); svt.mč. Alexandr, jerej v Sidě (+ 270–5). Sv. Zavulon a Susannah (Zuzana), rodiče sv. Niny (3. st.)

29

3. týden Velkého půstu
Mč. Sabin z Ermopole (+ 287) a Papas z Lykonia (+ 305–11) • Mč. Alexandrus – papež římský (+ 119); ap. ze 70ti Aristobulus, ep. británský; ct. Christodulos, divotvorec (+ 1111); svt.mč. Trofymos a Thalos, presbyteři z Laodikee (okolo 300). Sv. Brendan, igumen, mořeplavec a prvý svatý Ameriky (+ okolo 575)

30

so

2. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
Zmírněný půst: připouští se také víno a olej
Ct. Alexij – člověk Boží (+ 411) • Mč. Marín Palestinský, voják (260); ct.mč. Pavel Kyperský (+ 767). Svt. Patrik, ap. a osvětitel Irů (+ 461); Významný svatý ct. igumen Makárij Kaljazinský, divotvorec (1483); svt.mč. Gabriel Mtsyr (+ 1802, Gruzie)

31

ne

3. neděle Velkého půstu
»Chceš-li kdo za Mnou jíti, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj Mne…Co prospěje člověku, kdyby celý svět získal, ale své duši škodu učinil?«
Uctívání svatého kříže
Zmírněný půst: připouští se také víno a olej
Svt. Cyril, archiep. jerusalemský (+ 386) • Ct. Aninas – monach na Eufratu (6. st.); mč. Trofimos a Eukarpos (+ 300); svt. Nikolaj Velimirovič (+ 1956). Mč. Eduard, král Anglie (978)

Nahoru
Zpět na seznam měsíců