podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Poselství posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Kristovo narození 2021/2022

Duchovní otcové, bratři a sestry,

Kristus se rodí!

V Betlémě uprostřed noci - v době, kdy je tma největší - zazářilo velké světlo a zazněl mocný hlas anděla: «Nebojte se! Zvěstujeme vám velkou radost - v Davidově městě se vám dnes narodil Spasitel» (Lk. 2, 10-11). Tento hlas se ozývá i teď, v době nejistoty způsobené pandemií, aby znova přine- sl lidem světlo naděje, sváteční ztišení, duchovní radost.

Někteří z nás se možná budou usilovat zakrýt svoje znepokojení a obavy obvyklým způsobem - tradiční vánoční výzdobou, zábavou, dárečky. Další budou kvůli «znamením» doby, co přežíváme, vytahovat apokalyptické proroctví a vyzývat k náboženskému fundamentalizmu, hraničícímu s extrémizmem. Ale v skutečnosti jsme všichni lidé v době vánočních svátků povolaní k čemusi úplně jiné- mu - jsme pozvaní odhalit pro sebe podstatu svátku Kristova Narození, ukrytou v andělské zvěsti:

«Dnes se vám narodil Spasitel!»

Každodenně jsme doslova zavalovaní množstvím různorodých, častokrát protichůdných informací. Proto aspoň na chvíli přestaňme poslouchat ty, kteří se usilují vyvolávat paniku a podněcovat rozdělení. Aspoň na chvíli si přestaňme všímat ty, kteří se naší nejistoty usilují využít ve svůj prospěch. Aspoň na chvíli v tichu vánočních svátků přestaňme věnovat pozornost hluku tohoto světa a zaslechněme ve svém srdci volání anděla, dobrou zvěst o spáse - hlas samotného Boha.

Nadcházející svátky Kristova Narození nás vytrvale jako v předchozích létech nabádají k tomu, abychom příchod Spasitele - vtělené Boží lásky - na tento svět prožili jako hlásné volaní přehodnotit směr své životní cesty. Pandemie, kterou přežíváme, se nedotkla jen zdravotnictví, politiky či ekonomiky - ona se dotkla a citelně poznačila především mezilidské vztahy. Vypadá to tak, že všechno na světě přechází zkouškou odolnosti - a nikdo z nás není výjimkou. Avšak zkušenost mnohých křesťanských pokolení dokazuje, že obstát lze v jakékoliv zkoušce - s vynaložením vlastního úsilí a důvěrou v Boží pomoc. Právě toto se nám snaží připomenout nastávající svátek.

Bůh nespasil člověka «shora» - On sestoupil na zem. Přišel na tento svět, prožil lidský život a Svým Křížem a Zmrtvýchvstáním člověka spasil. Sv. Ján Zlatoústý hovoří «Bůh sestoupil na zem, člověk vystoupil na nebo. Smrt byla zničená, ráj se otevřel. Kletba byla sňatá, hřích zmizel. Pochybení byla odstraněna, sestoupila pravda. To, že se Bůh stal člověkem, převyšuje každou naději a očekávání. Narodil se v tele, aby nás znovuzrodil v Duchu. Narodil se jako Syn ženy, aby nás učinil dětmi nebe.» Čím víc se sjednocujeme s Bohem, tým víc chápeme, jak hodně nás miloval: až natolik, že se Sám stal jedním z nás - člověkem. S Ním se učíme milovat a odpouštět dokonce svým nepřátelům. Nikdo a nic nás nemůže připravit o Kristovu lásku. Naše tělo je sice možné omezit v svobodě pohybu, ale naše duše je svobodná a pokud bude chtít, vždy najde způsob, jak přivítat novorozeného Krista v jeslích svého srdce - na místě, kde se uskutečňuje každé významné setkání.

Kristův příchod na tento svět přinesl radost všem lidem - co však znamenal pro Něho? Prorok Izajáš o tom hovoří: «Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni » (Iz. 53, 4-5).

Právě proto sv. Řehoř Palama vyhlašuje: «Neexistuje nic, co by bylo zázračnější a vzácnější než jeskyně a jesle, dětská vanička a plenky - protože ze všeho, co Bůh odnepaměti stvořil, není nic, co by bylo Božštější nebo užitečnější než Kristovo Narození».

Kristus nepřišel na svět, aby přinesl nějakou novou ideologii či založil nové náboženství. On přišel, aby nám ukázal nový způsob života. Žít pro jiného, žít v společenství - toto je Jeho odkaz. Až Ho necháme znovu se narodit v našich srdcích a zapálit v nich oheň lásky, z betlémské jeskyni znovu zazáří světlo - světlo naděje na proměnu světa k lepšímu skrze proměnu nás samých.

Nech nám Bůh ze Své dobroty daruje duchovně bohaté prožití svátků Kristova Narození a požehná Svou milostí Nový rok 2022!

† Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých zemí

† Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Izaiáš
biskup šumperský