podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Poselství posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Kristovo narození 2020/2021

Drazí duchovní otcové, bratři a sestry,

Kristus se rodí!

«Nebo a zem nechť se dnes těší, jako to kdysi předpovídali proroci, andělé a lidé nechť duchovně plesají: neboť Bůh se zjevil v těle těm, kteří seděli ve tmě a stínu smrti. Narodil se z Panny – přijaly Ho jeskyně a jesle. Pastýři ohlašují zázrak – mágové z Východu přinášejí do Betléma dary. A my nehodnými ústy přinesme Mu chválu jako andělé: Sláva Bohu na výsostech, a na zemi pokoj, neboť přišel Ten, v Kterého doufaly národy, a zachránil nás z nepřátelské poroby». Tato slova litijné stichiry svátku Kristova Narození nás i v tomto roce nabádají, abychom se zamysleli nad hloubkou tajemství Božího a kenosí, kterou nám tento svátek zpřítomňuje.

Ve dnech, které prožíváme, je důležité, abychom my křesťané, oduševnění betlémskou radostí, připomenuli světu, přemoženému obavami a strachem z nakažlivé choroby, ale hledajícímu útěchu a oporu – že navzdory všem zkouškám existuje Bůh, který miluje člověka a – jako praví sv. Ambrož Milánský – Svou «velkou mocí dbá o všecko na tomto světě». Že existuje Bůh, který «tak miloval svět, že dal Svého jednorozeného Syna, aby nikdo, kdo věří v Něho, nezahynul, ale měl věčný život» (Jan 3,16). Nechť uvědomení si této Boží lásky k nám naplní naše srdce, duši i společnost, ve které žijeme.

Andělé zvěstovali Narození Spasitele pastýřům slovy: «Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj!» (Lukáš 2,14) O jakém pokoji hovořili andělé? O pokoji mezi Bohem a člověkem. O pokoji, který byl nastolený narozením Božího Syna jako Syna člověka. Apoštol Pavel hovoří:

« Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.» (1Tim 3, 16)

Kristus v Sobě sjednotil Božskou a lidskou přirozenost, nastolil mezi nimi mír a obnovil «spojenectví» mezi Bohem a člověkem. Tuto skutečnost pociťuje každý, kdo se usiluje žít podle Boha a konat dobro. Úzkou a trnitou cestou duchovního života nelze jít bez Boží milosti, poskytované člověku v svatých Tajinách při bohoslužbách v chrámu.

Události posledních měsíců se pro každého z nás staly zkouškou – nejen naší víry v Boha a důvěry v Jeho plán spásy a spasitelné řízení dějin tohoto světa, ale – a to především – zkouškou našeho lidského charakteru. Přiznejme si s pokorou, že ne všichni jsme v této zkoušce obstáli. Důkazem toho jsou rozvrácené rodiny a narušené mezilidské vztahy, ale i atmosféra nejistoty a strachu v občanské společnosti. Laskavost a slušnost, uctivost a věrnost, respekt a zdvořilost – to všecko jsou slova, která se začínají vytrácet ze současného slovníku a pomalu, ale jistě se zařizují mezi archaizmy. Toto bychom neměli dopustit – a ti silnější ve víře by namísto posuzování a odsuzování svých «menších a slabších» bratrů měli radši pomoct svým bližním znovu se postavit na nohy, a ne «kopat do ležícího».

Zkusme začít Nový rok 2021 s myšlenkou na slova, s kterými Ján Křtitel i Sám Kristus začali svoje kázání: «Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské!» (Matouš 3,2) Pokud se nám v uplynulém roce podařilo udělat něco dobrého, poděkujme za to Bohu – pokud ne, poprosme Ho, aby nám odpustil naše hříchy, naši lenost a zanedbávání spásy. Prosme Ho, aby nám daroval ducha pokory a silu pro skutky lásky, aby nás požehnal pravým, skutečným štěstím.

Svátek Kristova Narození nás vyzývá, abychom se «spolu s Kristem narodili, spolu s Ním byli ukřižováni a pochováni, ale spolu s Ním i vstali z mrtvých.» Podle slov sv. Jána Zlatoústého je potřebné podstoupit tuto spásonosnou změnu, «aby tak jako z užitečného vzniklo soužení, ze soužení opět vzniklo to, co je užitečné».

Jen přijetím Boží lásky můžeme porozumět pravému smyslu našeho života na této zemi a událostem, které nás potkávají na naší cestě životem.

Materiální hodnoty, kariéra, sláva, bohatství a postavení, ale i životné těžkosti, bolest, utrpení či samotná smrť získávají v světle Kristovy pravdy jiný rozměr. Jen v světle Evangelia můžeme rozpoznat pravé hodnoty. Rozeznat to, co je chvilkové, od toho, co je nepominutelné, odlišit falešné návnady od skutečných hodnot.

Nezapomeňme, že v žádnou chvíli našeho života nejsme sami, že je s námi Bůh. Refrén hymnu vánočního povečeří:

«Neboť s námi je Bůh!» (Iza  jáš 8, 9),

vzatý z knihy proroka Izajáše, není jen tradiční bohoslužebnou písní - je v něm vyjádřená živá zkušenost nespočetných pokolení křesťanů. Kristus povídal: «Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku!» (Matouš 28, 20). Když neseme svůj kříž, neneseme ho sami. On Sám nese nás i náš kříž. Proto přilněme k Němu ještě silněji a důvěřujme mu, neboť jen víra může dodat člověku odvahu, silu a jistotu. Pamatujíce na výzvu apoštola Pavla:

«Radujte se v Pánu vždycky!» (Filipským 4,4),

přejeme všem radostiplné prožití svátků Kristova Narození a požehnaný Nový rok 2021!

† Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých zemí

† Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Izaiáš
biskup šumperský