podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Světitel Filip, metropolita moskevský

(památka 9. / 22. ledna, v den přenesení ostatků 3. / 16. července a v den památky světitelů moskevských 5. října/ 18. října)

Narodil se roku 1507. Jako mladík Feodor stál jednou ve svatém chrámu na bohoslužbě, kdy kněz z evangelia četl:« Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům (Matouš 6, 24) ». Padla na něj veliká bázeň, neboť ta slova z Matoušova evangelia přijal, jako by byla jen a jen pro něj, v tom okamžiku se prosvětlil duchem a odešel do Soloveckého monastýru. V Soloveckém monastýru po dlouhém a těžkém poslušenství, byl postřižen na mnicha. Časem se stal v tomto monastýru představeným – igumenem, zazářil v něm jako slunce a celá Ruská země se o něm, o jeho svatém a zbožném životě brzy dozvěděla.

A tak se stalo, že igumena Filipa, povolali do města Moskvy, kde byl žádán pro duchovní rady. Po příjezdu, ale igumen zjistil, že namísto duchovních rad chtějí, aby nastoupil na stolec metropolity Moskevského. Se slzami prosil a žádal, aby jej zanechali v jeho igumenské hodnosti, nakonec však z poslušenství na stolec metropolity Moskevského nastoupil. Nemohl se, ale dlouho tento svatý člověk dívat na hříchy cara Ivana Hrozného a vždy mu beze strachu říkal, všechny jeho nekřesťanské skutky, kterými poskvrňoval carský trůn a Boží požehnání, které na svou vládu dostal.

To se carovi nelíbilo a snažil se nejprve výhružkami, potom i žalobami a lživými svědky, zabránit svatému metropolitovi, aby jej přestal neustále usvědčovat v jeho nepravostech. Poté co car povolal falešné svědky proti metropolitovi, byl metropolita zbaven své hodnosti. V den svatého archanděla Michaela, v Uspenském chrámu jej carští sluhové dostihli s carským příkazem o zbavení hodnosti metropolity, strhali z něj jeho šat metropolity, takže světitel Filip zůstal jen v otrhaném mnišském podrjasniku. Poté byl zavřen v Tverském monastýru, kde jej jeden carský pochop, který přišel do jeho kelije, zardousil, to se stalo roku 1569. Za několik let, zjevil Bůh svaté tělo světitele netlející, blahovonné a divotvorné. Jeho svaté ostatky se ponejprv nacházely v Tverském monastýru, poté na prosby Soloveckých bratří byly přeneseny na Solovky, z nich potom byly slavnostně přeneseny do Moskvy, kde se i nachází dodnes, v Uspenském chrámu Moskevského Kremlu.

Zdroj: http://zivotysvatych.blogspot.cz