podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Světitel Athanasij Veliký, arcibiskup alexandrijský

(památka podle církevního kalendáře 2. května / podle světského to je 15. května)

Světitel Athanasij Veliký, arcibiskup alexandrijský

Narodil se v Alexandrii roku 296, od samého dětství měl náklonnost k duchovní službě v církvi. Byl diákonem u arcibiskupa svt. Alexandra, kterého doprovázel do Nicei, na I. všeobecný sněm. Na tomto sněmu, se Athanasij proslavil svojí učeností, zbožností a horlivostí pro Pravoslaví. Mnoho zasloužil o to, aby Ariova hereze byla potlačena a aby se Pravoslaví utvrdilo. On napsal Vyznání Víry, které bylo na Sněmu schváleno. Po smrti svt. Alexandra, byl Athanasij vybrán za arcibiskupa Alexandrijského. V hodnosti arcibiskupa setrval přes čtyřicet let, ačkoliv ne po celou dobu, byl na prestolu arcibiskupa.

Skoro celý život, byl pronásledován ze strany heretiků. Z císařů jej pronásledovali: Constantius, Julianus a Valens, z biskupů to byl Eusebius Nikomédský s mnoha dalšími, z heretiků Arius a jeho následovníci. Byl donucen skrývat se před svými pronásledovateli ve studnách, hrobech, v domech věřících, v pustinách. Dvakráte musel utéci do Říma.

Před svou smrtí, prožil nějaký čas v pokoji, jako pastýř dobrý uprostřed svého stáda, které jej milovalo. Málo bylo takových biskupů, kteří byli tak pronásledováni, pomlouváni, tak jako svt. Athanasij. Ale jeho veliká duše, vše snášela trpělivě, pro Kristovu lásku a poté vyšla vítězící, z tohoto strašného a dlouhotrvajícího boje.

Pro radu, útěchu, a morální podporu, často odcházel za svatým Antonijem, které ho měl v úctě jako svého duchovního otce. Člověk, který zformuloval největší pravdu, mnoho pro tuto pravdu i strádal, dokud jej Hospodin neupokojil ve Svém království, jako svého věrného služebníka, roku 373.

Zdroj: http://zivotysvatych.blogspot.cz