podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Světitel a mučedník Kliment, papež římský

(památka podle církevního kalendáře 25. listopadu / podle světského to je 8. prosince)

Světitel a mučedník Kliment, papež římský, se narodil v Římě a pocházel z císařského rodu. Byl současníkem svatých apoštolů.  Jednou se stalo, že jeho matka a dva bratři, když pluli po moři, byli kvůli bouři zaneseni do různých zemí. Jejich otec se pak vydal je hledat. Také on se však při plavbě na moři ztratil. A tak se stalo, že Kliment, ve svých dvaceti čtyřech letech, začal hledat své rodiče a bratry. V Alexandrii poznal apoštola Barnabáše a poté se ještě připojil k apoštolovi Petrovi, kterého už tehdy doprovázeli jeho dva bratři Faustinus a Faustiniánus. Skrze Boží prozřetelnost našel apoštol Petr Klimentovu matku jako starou žebračku. Nakonec svatý apoštol objevil i Klimentova otce. A tak se opět sešla celá rodina. Již jako křesťané se pak všichni vrátili společně do Říma.

Kliment se pak již od velkého apoštola neodloučil, a sv. Petr jej před svou smrtí ustanovil biskupem. Po mučednické smrti apoštola Petra byl biskupem v Římě svatý Linus, poté svatý Anacletus a po nich se římským biskupem stal právě Kliment.

S plamennou horlivostí spravoval Kliment Církev Boží a na Kristovu víru ze dne na den obrátil velké zástupy nevěřících. Ustanovil sedm písařů, kteří sepisovali životy křesťanských mučedníků, kteří v té době strádali pro Krista. Císař Traianus (98-117) ho poslal do vyhnanství, do Chersonesu (dnešní poloostrov Krym u Černého moře), kde biskup Kliment našel na dva tisíce vyhnaných křesťanů. Všichni zde těžce pracovali v kamenolomu, kde nebylo vody, jen sucho a prach. S velkou radostí křesťané přivítali biskupa Klimenta, který se pro ně stal živým pramenem radosti a útěchy. Svou modlitbou vyvedl vodu ze země pro všechny žíznící a spolu s tím přivedl ke Kristu tolik do té doby nevěřících místních obyvatel, že za jeden rok na tomto místě postavili 75 chrámů.

Ve snaze zabránit Klimentovi v další evangelizaci a šíření Kristovy víry byl Kliment odsouzen na smrt a utopen v moři, s kamenem připevněným ke krku. Stalo se tak roku 101 po Kr.

Jeho divotvorné ostatky byly z moře vyzdviženy svatými a apoštolům rovnými bratry Cyrilem a Metodějem při jejich misijní cestě v 9. stol.

http://zivotysvatych.blogspot.cz