podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Svatý velikomučedník Jiří Vítězný, divotvorce

(památka podle církevního kalendáře 23. dubna / podle světského to je 6. května)

Svatý velikomučedník Jiří Vítězný, divotvorceTento vítězoslavný světec se narodil v Kappadokii (vnitrozemí Malé Asie, dnešní Turecko) v rodině zámožných a zároveň i zbožných rodičů. Jeho otec přijal strádání pro Krista a matka poté, co se stala vdovou, se z Kappadokie vrátila domů do Lyddy v Palestině. Když Jiří vyrostl, odešel do vojska, kde ve svých dvaceti letech získal hodnost tribuna (tribun - jeden ze šesti důstojníků legie, kteří se původně střídali jako velitelé legie, později tvořících štáb velitele (legáta) legie - lat. tribunus militum), a jako takový se nacházel ve službě při císaři Diokleciánovi (římský císař v letech 284–305).

Když tento císař započal strašné pronásledování křesťanů, odvážně před něj předstoupil a vyznal, že i on je křesťanem. Císař jej dal uvrhnout do vězení a přikázal, aby mu dali nohy do klád a na hruď položili těžký kámen.

Potom přikázal, aby byl mučedník přivázán na kolo, pod kterým byly desky s velkými hřeby, a když jej potom na kole otáčeli, jeho tělo bylo jedna krvavá rána. Potom jej zakopali do země, až mu vyčnívala jen hlava, a nechali jej v zemi po tři dny a tři noci. Po těchto mukách mu jeden modloslužebník podal smrtonosný jed, svatý Jiří se však ani pod tlakem tohoto mučení nevzdal naděje a neustále se tajně modlil k Bohu, a Bůh jej vždy v pravém okamžiku uzdravil a spasil od smrti, k velkému údivu všeho lidu. Když i mrtvého svojí modlitbou vzkřísil k životu, tehdy mnozí přijímali víru Kristovu. Mezi nimi byla i císařova žena Alexandra a hlavní žrec Athanásij, dále pak rolníci Glykerij a Valerij, Donát a Terin.

Nakonec císař odsoudil Jiřího i svoji ženu Alexandru ke stětí hlavy mečem. Blažená Alexandra vydechla naposled na popravišti před svým stětím a svatý Jiří byl setnut roku 303. Zázraky a divy, které se děly a stále dějí na hrobu svatého Jiří, nemohou být sečteny. Nemohou být sečteny ani jeho zjevení, skrze něž se zjevil buď to ve snu, anebo zjevně mnohým, kteří jej vzývali a kteří doufali v jeho pomoc podobně, jak činí a k němu se s nadějí a vírou obracejí lidé i v našich dnech.

Poněvadž vzplanul láskou ke Kristu, nebylo svatému Jiřímu zatěžko zanechat všeho ostatního pro tuto nadpozemskou Lásku. I hodnost, i bohatství, i císařskou úctu, přátele a celý svět. A za jeho lásku k Bohu jej Pán odměnil korunou věčné slávy na nebi i na zemi, životem věčným ve Svém království. Navíc mu Bůh daroval sílu a moc, aby pomáhal v nemocech a neštěstích těm, kteří jeho jméno neustále vzývají.

Tropar hlas 4.
S vírou jsi vedl dobrý boj, svatý Jiří, mučedníku Kristův; zavrhl jsi nelítostnost tyranů a nabídl ses v oběť příjemnou Hospodinu. Proto jsi přijal korunu vítězství a skrze tvé modlitby všichni získávají odpuštění hříchů.

Jiný tropar hlas 4.
Osvoboditeli zajatců, ty, jenž ubohým zajišťuješ ochranu, v němž nemocní nalézají lékaře a knížata obránce, svatý Jiří, vítězný a veliký mučedníku, přimlouvej se u Krista Boha našeho za spásu duší našich.

Kondak hlas 4.
Sám jsi vyrostl skrze Boha a stal se úctyhodným zahradníkem víry, sklízeje svazky ctností: sel jsi v slzách a v radosti jsi sklízel; za krvavý boj, který jsi vedl, jsi obdržel Krista odměnou: a skrze tvé modlitby všichni získávají odpuštění hříchů.

Modlitba ke svatému velikomučedníku a divotvůrci Jiřímu Vítěznému

Všechvalný, svatý velikomučedníku a divotvůrce Jiří! Shlédni na nás svou brzkou pomocí a upros lidumilného Boha, aby neodsoudil nás hříšné kvůli bezzákonnostem našim, ale abys učinil s námi podle veliké své milosti. Nepřezírej naše modlitby a prosby, ale vypros nám u Krista, Boha našeho, tichý a Bohu milý život, zdraví duševní i tělesné. Zemi vypros plodnost, úrodu a ve všem hojnost. Dej ať vše blahé a dobré, nám tebou od přeštědrého Boha darované, neobrátíme ve zlé, ale ve slávu Jeho svatého jména a v oslavení tvé mocné záštity. Dej, ať daruje našemu pravoslavnému národu vítězství nad nepřáteli, dej, ať nás utvrdí nepomíjejícím pokojem a požehnáním. Nechť nás ohradí zástupem svých svatých Andělů, abychom byli zbaveni při odchodu z tohoto života od sítí zlého nepřítele a přetěžkých jeho vzdušných celnic, abychom neodsouzeně mohli předstoupit před trůnem Hospodinovy slávy.

Vyslyš nás, mučedníku Kristův Jiří, a pros za nás neustále trojjediného Vládce všech, Boha, abychom Jeho blahodatí a lidumilností, tvojí pak pomocí a zastáním, nalezli milost spolu s Anděli a Archanděli i všemi svatými státi po pravici jediného spravedlivého Soudce a toho navždy oslavovati s Otcem a Svatým Duchem, nyní i vždycky, až navěky věkův. Amen.

Zdroj: http://zivotysvatych.blogspot.cz