podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Svatý apoštol Timotej, ze 70-ti

(památka podle církevního kalendáře 22. ledna / podle světského to je 4. února)Svatý apoštol Timotej, ze 70-ti

Timotej pocházel z Lystry v Lakónii (dnes je to Konye v Turecku). Po otci, který mu brzy zemřel, byl řeckého původu. Matka Euniké byla hebrejka a žili společně s babičkou Lois. Timotej byl zdatný a dosáhl vyššího vzdělání. S apoštolem Pavlem se zřejmě setkali, když zavítal do Lystry při své první misijní cestě do Malé Asie. K hlubšímu seznámení došlo asi o tři roky později, r.50-52, kdy apoštol Pavel se znovu dostal do Lystry, jak vypráví Bible, "Bratří v Lystře a v Ikoniu o něm (o Timotejovi) vydávali dobré svědectví, a Pavel ho chtěl vzít s sebou. Z ohledu na tamější židy jej dal obřezat: všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan."(Sk 16,2-5)

Pak provázel ap. Pavla a plnil úkoly z jeho pověření. Pavel jej jmenuje na začátku některých svých dopisů (jako by je psali společně - 1Tes, 2Tes, 2Kor, Kol, Fp, Fm). Kolem roku 55 byl jako jáhen poslán Pavlem s 1.listem do Korintu. Pavel jej poslal také s Erastem napřed do Makedonie, ale tam se rozhodl dojít později. Timotej dále provázel Pavla do Achájska (na dnešní jižní území Řecka). Po společném návratu do Jeruzaléma byl Pavel uvězněn, odveden do Césareje a nakonec do Říma. Timotej tam Pavlovi pomáhal a v nemoci ho ošetřoval. Po prvním Pavlově římském věznění, asi v letech 61-63, podnikli spolu ještě apoštolskou cestu do Efezu, kde Timotej měl za úkol vést místní církev, kde vzrůstalo nebezpečné šíření bludných nauk.

Pavel věděl, že se na něj může spolehnout. Jak blízký byl jeho srdci je patrné z toho, že ho nazývá milovaným synem (viz.1Tim 1,2). Jejich vztah je krásným vzorem pro vztahy mezi biskupem a jáhny. Je to vztah otcovského vedení a důvěry, kterým je podporována horlivost božích služebníků.

Při druhém Pavlově uvěznění v Římě byl Timotej k němu opět povolán, ale po Pavlově smrti se jako biskup vrátil zpět do Efezu. Dle některých životopisných údajů, uvádějících jeho mučednickou smrt, byl zbit holemi a usmrcen kameny. Důvodem bylo šíření křesťanské nauky a odvracení lidí od pohanských praktik na počest boha Dionýza.