podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Svatý apoštol a evangelista Marek

(památka podle církevního kalendáře 25. dubna / podle světského to je 8. května)

Svatý apoštol a evangelista Marek

Apoštol Marek byl spolupoutník na cestách a pomocník apoštola Petra, který jej ve svém Prvém listu nazývá svým synem (1. P 5, 13), ne podle těla, ale synem po duchu. Když byl Marek s Petrem v Římě, poprosili jej věřící, aby jim napsal spásonosnou nauku Pána Ježíše Krista, o Jeho zázracích a o Jeho životě. Takto Marek napsal Svaté Evangelium, které viděl a o pravosti všeho napsaného dosvědčil svatý apoštol Petr.

Od apoštola Petra byl Marek ustanoven biskupem a vyslán, aby šířil blahou zvěst o Kristu do Egypta. A tak se stal svatý Marek prvním šiřitelem Evangelia a prvním biskupem v Egyptě. Egypt byl tehdy ještě pod hustým a těžkým mrakem pohanství a neznabožství. S pomoci Boží, ale svatý Marek zasel sémě víry Kristovy v Libyi, Pentapolisu a dalších místech severní Afriky. Z Pentapolisu odešel do Alexandrie, kam jej vedl Duch Boží. V Alexandrii uspěl osnovat církev Boží*, které ustanovil biskupa, kněžstvo a diákony a vše utvrdil ve zbožné víře.

Hlásání blahé zvěsti Kristovy, Marek utvrzoval mnohými zázraky, pro což mnozí z pohanů přijímali svatý křest. Apoštol byl proto pohany pronásledován, pohané v něm viděli ničitele pohanských zvyklostí a tak na nějaký čas, z Alexandrie znovu odešel do města Pentapolis, kde pokračoval ve své apoštolské práci. Po dvou letech se pak znovu vrátil do Alexandrie, k velké radosti křesťanů, kterých se za tu dobu umnožilo. Když se, ale o tom dozvěděli pohané, svázali ho, počali jej vláčet po kamenité zemi, křičíce na něj: zatáhneme vola do ohrady! Celého zraněného a zkrvaveného, ho hodili do vězeňské kopky, kde se mu nejprve zjevil anděl nebeský, který ho povzbudil a posílil. Poté se mu zjevil sám náš Pán Ježíš Kristus a řekl mu: pokoj tobě Marku evangelisto můj! Na což mu apoštol odpověděl: pokoj i Tobě Pane můj Ježíši Kriste! Takto duchovně posilněn, byl dalšího dne Marek vyveden z kopky a znovu vláčen po ulicích, s tím samým posměšným křikem: zatáhneme vola do ohrady! Celý zbitý a vyčerpaný apoštol pravil: v ruce Tvé, Pane, poroučím ducha svého! A potom vydechl naposled a přesídlil se duší na lepší svět.

Bezbožní pohané chtěli jeho svaté ostatky spálit, ale sotva je položili na hranici, vše kolem potemnělo, ozval se hrom a nastalo zemětřesení. Pohané se ve strachu rozutekli a křesťané jeho svaté ostatky s úctou pochovali v kamenné kryptě. Roku 310 nad svatými ostatky svatého apoštola a evangelisty Marka, byl vystavěn chrám a roku 820, byly ostatky svatého přeneseny do Benátek. Po celá staletí dávaly a dávají svaté ostatky apoštola Marka lidem uzdravení od všelikých muk a všelikých nemocí.

*Alexandrijská pravoslavná církev, podle tradice založená roku 67 v hlavním městě Severního Egypta Alexandrii, od roku 451 patriarchát, třetí dle významu po Římu a Konstantinopoli

Zdroj: http://zivotysvatych.blogspot.cz