podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Svatá velká mučednice Kateřina

(památka podle církevního kalendáře 24. listopadu / podle světského to je 7. prosince)

Svatá velká mučednice Kateřina byla dcerou císaře Kosta. Po smrti svého otce žila se svojí matkou v Alexandrii. Její matka byla tajná křesťanka, která prostřednictvím svého duchovního otce přivedla ke Kristově víře i Kateřinu. V jednom svém snu přijala prsten od samotného Pána Ježíše Krista jako znamení svého duchovního zasnoubení s Ním. Tento prsten je dodnes na její ruce. Kateřina byla od Boha obdarována mnohými charizmaty, především učeností, a velmi dobře vzdělána v řecké filosofii, medicíně, rétorice a logice, a nad to nade vše byla neobyčejně krásná.

Když jednou zlomyslný císař Maxentius (306 - 312) přinášel oběti modlám a přikázal, aby takto činili všichni jeho poddaní, svatá Kateřina směle předstoupila před císaře a odsoudila jeho pohanskou pomýlenost a náklonnost k modlám. Císař, který si u Kateřiny povšiml větší moudrost a učenost, než kterou sám vládl, nechal povolat na padesát nejmoudřejších mudrců, aby se s Kateřinou přeli o víře a aby její víru zahanbili. Co se nestalo. Nejenže se prokázalo, že je Kateřina moudřejší, ale svými odpověďmi a uvažováním, osvíceným Duchem Svatým, zahanbila domnělou moudrost mudrců. Rozzuřený císař nechal všech padesát vzdělanců upálit zaživa. Avšak na přímluvy svaté Kateřiny vyznali všichni učenci ještě před svou strašlivou smrtí jméno Kristovo, stali se křesťany a zasloužili si mučednické věnce.

Když byla mučednice Kateřina ve vězení, přivedla ke Kristově víře i císařského vojenského velitele Porfiriuse spolu s dvěma stovkami vojínů a také samu císařovnu. Všichni strádali pro Krista. Při mučení svaté Kateřiny se jí zjevil Anděl Boží, zastavil a zlomil kolo, na kterém byla mučednice strašně mučena a potom se jí zjevil i sám Spasitel Ježíš Kristus, který ji utěšil. Po mnohém a strašném mučení byla Kateřina ve svých osmnácti letech sťata mečem, a stalo se tak 24. listopadu roku 310 po Kr. Z jejího těla na místo krve vyteklo mléko. Andělé po mučednické smrti svaté Kateřiny odnesli její tělo na horu Sinaj, kde se ve věhlasném monastýru, nesoucím její jméno, nacházejí dodnes.

Modlitba ke svaté velikomučednici Kateřině

Svatá panno a mučednice Kateřino! My, hříšní služebníci Boží (jména) k tobě se modlíme: pohleď na naší ubohost a učiň, ať smýšlíme nebesky a nikoliv pozemsky. Pospěš nám na pomoc svými modlitbami, abychom zvítězili nad tělesnými žádostmi, náklonností ke světu a úklady zlých duchů, zlobně na nás dotírajících. Nechť jsme tvou záštitou osvobozeni od jejich nepřátelských útoků v době tohoto života a kéž jimi nejsme mučeni v povětří po našem odchodu z těla. Ó moudrá panno! Daruj nám vše prospěšné, oč prosíme, neboť můžeš mnohé vyprosit od svého milovaného Ženicha, Krista, Boha našeho. Víme, jak mnoho zmůže modlitba spravedlivého spolu s dobrotou milosrdného Boha, jemuž náleží sláva, čest a chvála, nyní i vždycky až na věky věků. Amen.

http://zivotysvatych.blogspot.cz