podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Slovo svt. Nikolaje Velimiroviće na svátek Obřezání Páně

20. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.
21. Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala.
Luk 2,20-21

Obřezání bylo ustanoveno Bohem ve Starém Zákoně, jako znamení Boží smlouvy s Abrahamem a jeho potomstvem. Hospodin Ježíš Kristus v osmý den po Svém narození, dodržel zákon, podvolil se naplnění zákona, obřadu obřezání, (Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán Genesis 17,12), (Mluv k Izraelcům: Když žena otěhotní a porodí chlapce, bude nečistá po sedm dní; bude nečistá jako v době svého obvyklého krvácení. Osmého dne bude obřezána jeho předkožka. Leviticus 12,2-3) a přijetím jména Ježíš (Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. Lukáš 2,21), (Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Lukáš 1,31). Jméno Ježíš, znamená Spasitel, a podle svědectví apoštola Petra: není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni (Skutky apoštolské 4,12). Starozákonní obřezání, bylo předobrazem tajiny křtu. Vstoupivší do nové smlouvy s Bohem, jsou povinni být obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou (Koloským 2,11), což znamená, že máme odložit hříšný způsob života, který spočívá v plnění žádostivostí těla, a nyní už, máme žít dle nového, tj. pro slávu Boží a pro naši spásu.

Tropar obřezání Páně hlas 1.

Na prestolu ohnivém na výsostech trůně s Otcem bezpočátečný i božským svatým Svojím Duchem, ráčil ses, Ježíši, na zemi naroditi z Panny, nepoznavší muže, Svojí Matky, proto jsi byl i obřezán jako Člověk osmidenní. Sláva předobrému rozhodnutí Tvému, sláva prozřetelnosti Tvojí, sláva milosti Tvé, Jediný Lidumile

z knihy Охридски Пролог (Ochridský Prolog)