podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Prorok Daniel a tři mládenci: Ananiáš, Azariáš a Misail

(památka podle církevního kalendáře 17. prosince / podle světského to je 30. prosince)Prorok Daniel

Prorok Daniel pocházel z významného rodu. Když se vládce Nebukadnecar zmocnil Jeruzalému, Daniel se třemi přáteli, Ananiášem, Azariášem a Misailom, se dostali do zajetí. Tam byl jako 15-letý, spolu s ostatními mladými muži, vyučený na službu při carském dvoře. Daniel spolu s přáteli nezapomněl na pravou víru svých otců a Hospodin ho za to odměnil. Daroval mu schopnost chápat význam vidění a snů.

Po určitém čase se vladaři zdál sen, který mu Daniel objasnil. Ve snu viděl Nabuchodonozor obrovskou a strašidelnou sochu, vyrobenou ze čtyř kovů. Kámen, který se skutálel z vrchu, rozbil sochu na kousky a vyrostla z něj obrovská hora. Daniel vysvětlil králi, že socha symbolizuje čtyři pohanské království, které se měly vzájemně změnit, počínaje babylónským a konče římským. Tajemný kámen, který zničil sochu, symbolizuje Mesiáše a hora, která vznikla, je Jeho věčné království (církev).

V knize proroka Daniela se píše, že jeho tři přátelé se odmítli poklonit zlaté modle, za co byly, na rozkaz Nabuchodonozora hozeni do rozpálené peci. Anděl Boží je však ochránil a oheň jim neublížil. Prorok Daniel měl mnoho vidění, které jsou podrobně popsány v jeho knize. Popisuje v ní konec světa i druhý příchod Christa. Jeho kniha se v mnohém podobá Zjevení evangelisty Jana bohosloví.

Za života proroka Daniela se vystřídalo mnoho vladařů. Mnohokrát ho Hospodin ochránil před smrtí a daroval mu dlouhý život. Ježíš Kristus ho také dvakrát vzpomínal při rozhovorech se židy. Jeho prorocká kniha sestává ze 12 kapitol.Prorok Daniel se třemi přáteli Ananiášem, Azariášem a Misailom

Cíl knihy

Daniel svým slovem, posléze zapsaným, hlásá svrchovanou velebnost Hospodinovu, která splní, co slíbila, jen je třeba počkat, až nadejde jeho doba. Do té doby je třeba se držet jeho smlouvy a věrně ji zachovávat. Vede tedy Izraelity v babylonském zajetí k pravé zbožnosti, mravnosti a k uchování naděje na lepší budoucnost. Připravuje půdu pro znovunastolení židovského jednobožství, z něhož má vzejít dokonalejší jednobožství křesťanské.

Stručný obsah knihy

Kniha Danielova je členěna do dvou částí, dějepisné a prorocké. Dějepisná kniha popisuje život Danielův v babylonském zajetí a události, kterých byl Daniel svědkem. Daniel si získal přízeň babylonských vládců svou vytrvalou náklonností k pravému Bohu a schopností pravdivého výkladu snů. Známý je příběh o Danielově pobytu ve lví jámě, kdy mu hladoví lvi neublížili. Nebo příběh tří Izraelitů, Sidracha, Misacha a Abdenaga, které biblický Nabuchodonosor (Nabukadnesar II.) nejdříve na doporučení Daniela jmenoval za správce babylonské župy, ale později, na udání, že se nechtějí klanět modle, je nechal vhodit zaživa do rozpálené pece, ze které bez úhony vyšli živí. V dějinném dodatku je příběh o ctnostné Zuzaně, která byla dvěma chlípnými soudci křivě obviněna z cizoložství, když odmítla jejich nemravné návrhy, a Danielovi, jedinému, který se vzepřel křivému rozsudku a na základě rozporu v jejich výpovědích jí zajistil osvobození od rozsudku smrti. Část prorocká v proroctvích mesiášských připravuje na příchod Mesiáše.

http://pravoslavieke.eu