podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

PRAVOSLAVNÝ KALENDÁŘ 2019

Leden

1

út

Mč. Bonifác (+ 290) • Ct. Ilja Muromec, Pečerský (+ 1188); mč. Eliáš, Probus a Aris, Egypťané (+ 308); mč. Polyevkt a Timothej (4. stol.); svt. Řehoř, ep. omiretský (+ 552)

2

st

Postní den
Předsvátek Narození.
Významný svatý Svt.mč. Ignatij Bohonosec, patriarcha antiochijský (+ 107) • Ct. Ignatij, archimand. pečerský (+ 1435); Malý svátek spr. Jan Kronštadtský; divotvorce (zesnutí 1908–9)

3

čt

Předsvátek Narození.
Mč. Juliána, panna (a s ní 500 mužů a 130 žen v Nikomedii umučených) (+ 304)Malý svátek Svt. Petr, metrop. moskevský a celé Rusi divotvorce (+ 1326); bl. Prokop, pro Krista jurodivý (+ 1627)

4

Postní den
Předsvátek Narození.
Vmč. Anastasie (uvolňující pouta) (+ 304) • A s ní mč. Chrisogont (její učitel), Theodotije, Ebodos, Eutichián a dal. s Anastasií trpící (+ 304); mč. Zoílos

5

so

Předsvátek Narození.
10 mč. krétských: Theodulos, Saturnin, Gelasios, Zotik a dal. (2. stol.); sv. Naum Ochridský, učedník sv. Metoděje, aprovn. osvětitel Bulharů (9. st.) • Svt. Pavel Neokesarejský (4. stol.); svt. Nifont Kyperský (+ 350)

6

ne

32. neděle po 50nici
»Což v Marii zrozeno jest, z Ducha Svatého jest; porodí pak Syna, a nazveš jméno Jeho Ježíš; On zajisté vysvobodí lidi své od hříchů jejich.«
Neděle svatých otců
Den před Narozením. Postní den
Ct.mč. Eugenie (Evženka) (a s ní Prota, Jakintha a Klaudie) (+ 262) • Ct. Antioch Palestýnský (+ 635); ct. Mikoláš Monach (9. st.)

7

po

Největší svátek Třídenní svátek (povoleno jíst vše; tak i 10 dnů po tomto dni)
NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA.
Poklonění tří mágů: Melchiora, Gaspara a Baltasara
Památka osvobození Rusi od Galů a 20 národů s nimi (porážka Francouzů a jejich vyhnání z Ruska v r. 1812)

8

út

Druhý den svátku Narození Kristova.
Významný svatý Sbor přesvaté Bohorodice: spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David, sv. ap. Jakub – bratr Páně • Svt.mč. Euthimios, ep. sardijský (+ 840). Ct. Konstantin Sinajský (8. st.); svt.mč. Konstantin Ruský (+ 1743); ct. Atheus, divotvorce britský (5./6. stol.)

9

st

Třetí den svátku Narození.
Významný svatý Sv. prvmč. archidiakon Štěpán (Stefanos) (+ 34). Ct. Theodor Vyznavač Popsaný (+ 840) a jeho bratr Theofan, tvůrce kánonů • Svt. Theodor, archiep. konstantinop. (+ 686)

10

čt

20 000 mč. v Nikomedii upálených: Glykerius, presbyter, Zinon, Theofil, diakon, Dorothej a dal., panny: Domna, Agathie a Theofila a dal. (302) • Ct. Simeon Myrotočivý (+ 1287); ap. Nikanor, ze sedmi diakonů

11

Mč. 14 000 mláďátek Herodem v Betlémě zabitých. Ct. Markelus, igumen monastýru nespících (+ 485) • Ct. Thadeáš Vyznavač (+ 818); ct. Marek, hrobník, Theofil a Jan Pečerští (11. st.); ct. Lavrentij Černigovský (1950)

12

so

Mč. Anýsie Soluňská (+ 285) • Svt.mč. Zotik, presbyter, sirotky sytící (4. st.). Ap. ze 70ti – Timon, diakon; mč. Fileter Nikomédský (+ 311); ct. Theodora Caesarijská (8. st.); ct. Theodora Cařihradská (10. st.)

13

ne

33. neděle po 50nici
»I vstav (Josef), vzal Dítě i Matku Jeho, a přišel do země Israelské …A usídlil se v městě, jež slove Nazaret …«
Neděle po Narození Svaté Boží rodiny: spr. Josefa Snoubence, Davida, krále a Jakuba, bratra Páně.
Významný svatý Opuštění svátku Narození.
Ct. Melánie Římanka (služba Melanii se zpívala včera) (+ 439) • Ct. Gelasios Palestýnský (5. st.); spr. Abgar, král edeský; svt. Petr Mohila, metrop. kyjevský (1646); svt. mč. Michail, presbyter (1937); svt. Dositej Vyznavač, metrop. záhřebský (misionář v ČSR) (+ 1945)

14

po

Obřezání Páně.
Svt. Basil Veliký, archiep. Caesaree Kappadocijské (+ 379) • Svt. Řehoř, ep. naziánský (otec sv. Řehoře Theologa) (+ 374)

15

út

Předsvátek Bohozjevení.
Svt. Silvestr, papež římský (+ 335); Malý svátek ct. Serafím Sarovský, divotvorce (+ 1833; 2. nalezení ostatků 1991) • Svt.mč. Theogen, ep. parijský (+ 320); svt. Kosma, patriarcha konstantinopolský (+ 1081)

16

st

Předsvátek Bohozjevení.
Pror. Malachiáš (400 př.Kr.); mč. Gordij Kappadokijský, setník (4. st.) • Mč. Irína; sv. Pavla, panna; sv. Jenovefa (Genevieve), panna (512)

17

čt

Předsvátek Bohozjevení.
Sbor 70ti apoštolů: Jakuba – bratra Páně, Marka a Lukáše – evang., Kleopy, Simeona, Barnabáše, Justa, Štěpána – prvomuč., Timoteje, Tita, Andronika, Krišpína, Filipa, Prochora a dal. Ct. Theoktist (Bohuslav), igumen kukomský (z Cucoma na Sicílii) (+ 800) • Dionysios Areopagský

18

Přísný půst- nemělo by se jíst vůbec do 18. hod.
Předvečer Křtu Páně

Velké svěcení vody
Svt.mč. Theopempt (po křtu Sinesios), ep. nikomedský a mč. Theonas, mág a žrec (+ 303); ct. Synklitikie Alexandrijská (asi 350) • Ct. Apollinarie (Zora) (+ 470); pror. Micheáš (9. st. př.Kr.); ct. Grigorios Krétský

19

so

Velké svěcení vody
ZJEVENÍ PÁNĚ, Křest Pána našeho Ježíše Krista
(Bohozjevení čili Theofanie)

20

ne

34. neděle po 50nici
»Čiňte pokání, nebo se přiblížilo Království Nebeské.«
Neděle po bohozjevení
Významný svatý
Sbor sv. slavného proroka a předchůdce Páně, Jana Křtitele

21

po

Ct. Georgios Chozevita (7. st.); ct. Dominika Konstantinop. (+ 474); svt. Emilián Vyznavač, ep. kyzický (9. st.) • Ct. Grigorij, divotvorce pečerský (+ 1093); svt. Kýr (+ 714) a Attika (+ 425), patriarchové konstantinopolští; svt.mč. Isidor, presbyter a s ním 72 mč. v Jurevě (Estonsko, umučení latiníky, 1472)

22

út

Mč. Polyevkt Melitenský (Arménie, + 259); Malý svátek svt. Filip, metrop. moskevský a celé Rusi, divotvorce (+ 1569) • Ct. Eustratij (Vítězslav), divotvorce z Tarsu (821)

23

st

Postní den
Svt. Řehoř Nysský (+ 395); ct. Domecián, ep. melitinský (+ 601); ct. Markián, presbyter a ekonom Velikého chrámu (471); Významný svatý ct. Pavel Komelský, igumen divotovorce (1429) • Malý svátek Svt.  Theofan Zátvornik Vyšenský (1894)

24

čt

Malý svátek Ct. Theodosij Veliký, monašského spolužití zakladatel (kinoviarcha) (+ 529)Významný svatý Ct. Michal Klopský, novgorodský divotvorce, jurodivý (+ 1453). Sv. Agapios z Apamee v Sýrii

25

Postní den
Mč. Taťána
(a další s ní v Římě umučení) (+ 226–235) • Ct. Theodora Alexandrijská; ct. Eupraxie Egyptská (z Tavenny, 393). Sv. Benedictus Biscop Britský, opat (+ 689/690); ct. Martinián Běloezerský (+ 1483) a Galaktion (+ 1506)

26

so

Mč. Ermil a Stratonik (+ 315) • Mč. Petros z Ania. Ct. Irinarch, zátvornik rostovský (+ 1616); ct. Jákov Nisivisský (+ 350); ct. Eleazar Anzerský (+ 1656)

27

ne

35. neděle po 50nici
»Přikazovali mu, aby mlčel, ale on ještě silněji volal: Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!«
O slepém na cestě, vírou uzdraveném
Opuštění svátku Bohozjevení.
Ct. otcové na Sinaji a Raithe zabití (4.–5. st.) (služba se zpívala včera); Významný svatý svt. Sáva Srbský (+ 1237)Malý svátek Aprovn. Ninaosvětilka Gruzínů (+ 335); ct. Theodulos (5. st.)

28

po

Významný svatý Ct. Pavel Thébský (+ 341) a Významný svatý ct. Jan Chýšník (5. st.) • Ct.mč. Pansofij Alexandrijský (249–251); ct.mč. Prochor Bulhar, igumen (10. st.); ct. Gavriil Lesnovský (11. st.) (Srbsko); ct. Ita Britská (+ 570); sv. Maurus (+ 584); ct. Varlám Keretský (16. st.)

29

út

Významný svatý Uctívání okovů svatého a všechvalného apoštola Petra • Mč. bratři Spevsipp, Elevsipp, Melevsipp, jejich babička Leonilla a s nimi Neon, Turvon a Iovilla Kappadokijští (161–180); mč. Danaktos Makedonský, čtec (2. st.); ct. Romil Svatohorec (Srbsko 1375); blaž. sprav. Maxim, jerej z Totmy (+ 1650); novomuč. Damaskin Chilandarský (+ 1771); mč. Sigebert, král vých. Anglů (+ 635)

30

st

Postní den
Střední svátek / Ct. Antonij Veliký (Antonín) (+ 356) • Sv. císař Theodosios Veliký (395); ct. Achillis Vyznavač, poustevník egyptský (5. st.); ct. Antonij Říman z Novgorodu (1147); sv. Finan, biskup, opat lindisfarnský (+ 661; Británie); novomuč. Georgios z Ioanniny (1838)

31

čt

Významný svatý Svt. Athanasij (+ 373) Významný svatý Cyril (+ 444), archiepiskopové alexandrijští

Nahoru
Zpět na seznam měsíců