podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Čtvrtá neděle Paschální
Neděle o mrtvicí raněném.

29 dubna 2018

Nedělní čtení Evangelia

Evangelium podle Jana (Jan 5,1-15)

1. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma.

2. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí.

3. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých čekajících na pohyb vody.

4. Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí.

5. Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let.

6. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: "Chceš být zdráv?"

7. Nemocný mu odpověděl: "Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde."

8. Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi lože své a choď!"

9. A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota.

10. Židé řekli tomu uzdravenému: "Je sobota, a proto nesmíš nosit lože."

11. Odpověděl jim: "Ten, který mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lože a choď!"

12. Zeptali se ho: "Kdo byl ten člověk, který ti řekl: Vezmi je a choď?"

13. Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl.

14. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!"

15. Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil.

Kázaní

O mrtvicí raněnémKristus vstal z mrtvých!

Dnešní evangelium, ještě silněji nás utvrzuje v Božství Vzkříšeného Pána našeho Ježíše Krista, Syna Božího.

Evangelia dvou předchozích nedělí, nám hovořili o zjeveních se Vzkříšeného, tato zjevení, učedníkům, Tomáši, ženám nesoucím myro, byla plná světla Vzkříšeného Krista.

Dnešní evangelium, se nám naopak jeví poněkud potemnělým obrazem, není v něm lesku ani světla. U ovčí brány je nám ukázán rybník (lázeň) hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí (Jan 5, 2). V podloubí těchto sloupořadí lehávalo velké množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Anděl Páně, určitého času sestupoval do rybníka (lázně) a čeřil hladinu vody a ten kdo první poté vstoupil do rybníka (lázně), byl uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí.

V evangeliu je nám ukázán jeden člověk, který přebýval v nemoci třicet osm let. Pomysleme nato, jak tento člověk po dlouhých třicet osm let žil v bolesti, strádání, bez lékaře, bez pomoci a často možná bez jídla, neboť neměl nikoho kolem sebe. Vše to, co bylo pro něj tak těžké, snášel proto, že si přál být zdravím. Vždy se snažil vstoupit do vody, hned poté co zavířila, ale neměl člověka, který by mu pomohl, opozdil se a uzdravení nezískal. Takto prošlo třicet osm let, skoro celý lidský život!

Ale toto vše se změnilo, když za ním přišel Ježíš a řekl mu: Vstaň, vezmi lože své a choď! A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil.

Cože se to stalo? Co se přihodilo? Stalo se to, že byla odstraněna příčina jeho nemoci. Kristus tu příčinu odkrývá, když dříve mrtvicí raněného, nalezl v chrámu a řekl mu: Hle, jsi zdráv. Už více nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!

Tady se ukazuje, v čem byla příčina, v hříchu. Hřích je příčinou všeho zla, všech našich strádání, všech našich nemocí, hřích, je vědomé a úmyslné, ale také i nevědomé a neúmyslné, přestoupení skutkem, slovem, myšlenkou přikázání Božích a narušení vůle Boží.

A také jen jediný Kristus ho může zničit, může ho odpustit. To, za podmínky: Už více nehřeš.

Prožili jsme dny Strastí, prožili jsme samu smrt Kristovu, smrt Beránka Božího, který na sebe vzal hříchy světa. To znamená i náš hřích, i naše přestoupení. A my nyní jdeme v Paschální radosti Vzkříšeného Krista, neděli za nedělí. My všichni klopýtáme, padáme, hřešíme, ale nebudeme proto malomyslnět, ale obrátíme se k Němu. Vždyť rybník u Ovčí Brány, byl jen stínem toho, co učinil a nadále činí Kristus. On jediný je pramenem uzdravení a odpuštění. On jediný jakožto Bůh, může odpouštět hříchy. Obrátíme se k Němu, a On nám řekne znovu ta samá slova, které řekl mrtvicí raněnému: Vstaň, vezmi lože své a choď! A my vstaneme a opět půjdeme ve světle Jeho Vzkříšení. Jenom budeme pamatovat i na Jeho další slova mrtvicí raněnému: Už více nehřeš. Je zapotřebí, abychom již více nehřešily, protože Kristus vstal z mrtvých!

Zdroj: http://www.pravoslavi.org/