OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Русский     Česky     Pomoc chrámu     

Nedělní kázání

 • 6. neděle Paschální - O slepém

  Evangelium této poslední paschální neděle nám ukazuje dva případy slepoty: slepotu člověka od narození nevidomého a slepotu vysoce vzdělaných a zbožných farizeů; slepotu tělesnou a slepotu duchovní. Tělesná slepota je hrozná, nevidomý člověk je připraven o nejdůležitější z pěti smyslů; ještě horší je však slepota duchovní. Zatímco tělesná slepota brání nevidomému spatřit krásu tohoto pozemského světa, pak slepota duchovní znemožňuje člověku vidět Boha. Zatímco slepotu tělesnou si člověk uvědomuje, tak slepotu duchovní si nepřizná. Tělesná slepota pomine spolu s tímto krátce žijícím tělem. Duchovní slepota nepomine, ale člověk si ji odnáší na věčnost. Tělesnou slepotou jsme raněni nedobrovolně, a proto není stíhána žádnými duchovními následky; kdežto duchovní slepota - to je volba člověka, který se rozhodl zakrýt si oči, nevidět, odvrátit se... A za takové rozhodnutí (ostatně jako za každé své vědomé svobodné rozhodnutí) člověk nese odpovědnost a tudíž i následky.

  13.5.2018 | Rubrika: Nedělní kázání

 • 5. neděle Paschální - O Samaritánce

  V ženě Samaritánce potkal Pán Ježíš člověka zralého pro Boží Království. Každý výrok této ženy, jak jej zaznamenal apoštol Jan (svědek tohoto rozhovoru), svědčil o její připravenosti a zralosti přijmout Krista. Na místě ukázala, že očekává příchod Mesiáše a je hotova jej přijmout. A hned se také stává první zvěstovatelkou Pána Ježíše mezi Samaritány - chcete-li to tak říci - prvním apoštolem Samařských. Je jako obilí dozrálé ke žni a ke shromáždění v Boží sýpce. A s ní řada dalších Samařanů, jak svědčí dnešní evangelium na konci, a po něm i Skutky apoštolské (8. kap.). Proto Pán Ježíš hovoří v závěru čtení o duchovní žni. Pro apoštoly muselo být překvapivé, že by právě mezi opovrhovanými Samaritány mohlo být něco, co by stálo za řeč. Kristus však už viděl svým duchovním zrakem, na kolika nečekaných místech světa čeká hojná duchovní úroda, že bude sklizena a shromážděna do Nebeského Království.

  6.5.2018 | Rubrika: Nedělní kázání

 • 4. neděle Paschální - O mrtvicí raněném

  Mrtvicí raněný člověk je tady mj. obrazem stavu lidské duše po pádu - čili naší duše. Podobně jako mrtvicí raněný sice žije, ale nemůže se hýbat nebo ovládat část těla, tak i duše člověka po pádu je jakoby ochrnulá - nežije, ale spíše živoří; její schopnosti, kterými ji kdysi nadal Stvořitel, jsou umrtveny... Anděl zde v době před ukřižováním Krista jednou do ruka sestupoval do vodní nádrže vyhrazené na očišťování ovcí před jejich obětováním v chrámu. Volbou toho místa k uzdravování lidí se poukazuje na zvířecí stav lidí, do něhož je přivádí hřích; a právě tento žalostný duševní stav člověka je příčinou jeho nemocí a smrti.

  29.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání

 • 3. neděle Paschální - Svatých žen myronosic

  Dnes církev chválí lásku a obětavost žen, které doprovázely Krista při jeho putování a sloužily mu i po jeho smrti - při pohřbu. Nesly aromata, aby - jak jim velelo jejich srdce - posloužily Pánu a byly s ním i po jeho smrti, tedy tam - na konci všeho - ve chvíli, kdy lidský rozum už neviděl žádnou perspektivu.

  22.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání

 • 2. neděle Paschální - Tomášova neděle (Antipascha)

  Dnes činíme památku svatého apoštola Tomáše, kterého si všichni připomínají jako toho, který pochyboval o Kristově Vzkříšení, když mu o tom ostatní učedníci pověděli. I my si občas říkáme, kým vlastně byl, jaký byl člověk, proč mohl vůbec pochybovat?

  15.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání

 • 6. neděle Velkého půstu - Vjezd Pána do Jerusalema

  V tento den slavíme slavný a světlý svátek palem, a to z této příčiny: Po vzkříšení Lazara z mrtvých, mnozí kteří zjistili co se stalo, uvěřili v Krista. Proto se židovská velerada rozhodla, že zabijí Krista i Lazara. Šest dní před Paschou přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar. Připravili mu oběd a Lazar jedl s ním. Jeho sestra Marie pomazala myrem Kristovy nohy. Druhý den ráno poslal Ježíš své učedníky, aby mu přivedli oslici a oslíka. Na oslíkovi Ježíš vjíždí do Jeruzaléma. Hebrejské děti mu prostírali na zem své pláště a palmové ratolesti. Palmovými ratolestmi mu také mávali a provolávali: „Hosana Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Král Izraele!“

  1.4.2018 | Rubrika: Nedělní kázání

 • 5. neděle Velkého půstu - ct. Marie Egyptské

  Pátá neděle Velkého půstu. Ct. Marie Egyptské
  25 března 2018
  Život sv. Marie Egyptské je svědectvím o divotvorné síle pokání; o tom, že pokání má moc změnit člověka - a to hned na dvou rovinách. Jednak pokání může změnit úděl člověka (ať už na zemi nebo ve věčnosti), čili změnit už hotový Boží rozsudek. A na té druhé rovině vidíme, jak už zde na zemi pokání mění lidi padlé na samé dno hříchu v největší světce, kteří jsou od Boha obdařeni mimořádnými dary a mohou konat zázraky. Není takové nemoci a takového pádu, které by pokání nemohlo uzdravit a napravit.

  25.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání

 • 4. neděle Velkého půstu - sv. Jana Lestvičníka

  Čtvrtá neděle Velkého půstu. Sv. Jana Lestvičníka
  18 března 2018
  Sv. Jan žil v 6. - 7. století. Od svých 17 let jako mnich. Po dlouhém přebývání v pustině se stal igumenem Sinajského monastýru. Je o něm známo, že byl uměřeným v askezi, nesmiřitelný vůči vášním a veliký v pokání provázeném hlubokou zkroušeností a slzami. Často je nazýván podle svého díla pojednávající o duchovním výstupu člověka: "Žebř do ráje" - proto mu dáváme někdy příjmí "Žebríkovec" čili staroslověnsky "Lestvičnik" nebo řecky "Klimakos".

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání

 • 3. neděle Velkého půstu - uctívání svatého Kříže

  Třetí neděle Velkého půstu. Uctívání svatého Kříže.
  11 března 2018
  Bez kříže nelze jít za Kristem, který sám nesl kříž. Všichni, kteří za ním kráčejí, bezpodmínečně nesou kříž. Kříž je srostlý s křesťanem. Kde je křesťan, tam je kříž. Kde není kříž, není křesťan. Raduj se, ty, na něhož doléhá kříž, protože to je znamení, že kráčíš za Kristem cestou spásy - do ráje. Trochu vytrp, a už už je konec - a odměna! /Theofan Zatvornik/

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání

 • 2. neděle Velkého půstu - sv. Řehoře Palamy

  Druhá neděle Velikého půstu. Sv. Řehoře Palamy
  4 března 2018
  Sv. Řehoř Palama, jehož athonští mniši vyslali, aby bránil jejich tradiční duchovní praxi a pravoslavnou spiritualitu před útokem ze Západu, žil v době, kdy Východ stanul tváří v tvář překvapivému jevu. Ukázalo se totiž, že rozdíly mezi východními církvemi a církví římskou už nejsou jen v oblasti zvyků, praxe, organizace, čili církevně-správní (chcete-li administrativní), ale zařízly se dalo hlouběji.

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání

 • 1. neděle Velkého půstu - Oslava Pravoslaví

  K první neděli velkopostní
  25 února 2018
  Pravoslavná církev dnes, jako každoročně v tuto neděli, oznamuje před celým světem:
  Ty, kteří svůj rozum dali do služeb poslušnosti Božímu zjevení a kteří se pro ně v sebezapření namáhají, velebíme a chválíme. Ty, kteří se protiví pravdě a nekají se z toho před Hospodinem, jenž očekává jejich obrácení a lítost, ale nechtějí následovat svaté Písmo a Tradici prvotní Církve, - takové odlučujeme a vyslovujeme jim: anathema...

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání

 • Neděle o celném a fariseovi

  Neděle o celném a fariseovi
  28 ledna 2018
  Z jakého důvodu určila svatá Církev čtení tohoto Evangelia před samotným vstoupením do kolbiště Velkého postu (úryvek podle Luk 18,10–14 se čte v Neděli o celném a farizeji)? Je tomu tak proto, aby nás ochránila před domýšlivostí, ješitností a ponižováním bližních, které nám brání, aby si naše srdce osvojilo a pochopilo smysl a význam pokání. Jestliže půst nezíská jako své plody pokání, pak veškerý náš postní zápas zůstane zbytečným a marným. A to je přitom jen to nejmenší, neboť takto nevydařený zápas přinese i škodu, když se v nás ještě zesílí domýšlivost a klamné sebevědomí.

  28.1.2018 | Rubrika: Nedělní kázání

 • 31. neděle po Padesátnici - Narození pána našeho Ježíše Krista

  Poselství Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku
  Narození Páně 2017/2018
  Drazí duchovní otcové i veškerý vyvolený a milovaný lide Boží,
  Kristus se rodí, oslavujte Ho! Kristus přichází z nebe, vítejte Ho!
  Kristus je na zemi, povznášejte se! Zpívej Hospodinu všecka země!

  11.1.2018 | Rubrika: Nedělní kázání