OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Русский     Česky     Pomoc chrámu     

Pravoslavná církevní obec v Sokolově

 • 2. neděle Velkého půstu - sv. Řehoře Palamy

  Druhá neděle Velikého půstu. Sv. Řehoře Palamy
  4 března 2018
  Sv. Řehoř Palama, jehož athonští mniši vyslali, aby bránil jejich tradiční duchovní praxi a pravoslavnou spiritualitu před útokem ze Západu, žil v době, kdy Východ stanul tváří v tvář překvapivému jevu. Ukázalo se totiž, že rozdíly mezi východními církvemi a církví římskou už nejsou jen v oblasti zvyků, praxe, organizace, čili církevně-správní (chcete-li administrativní), ale zařízly se dalo hlouběji.

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • 1. neděle Velkého půstu - Oslava Pravoslaví

  K první neděli velkopostní
  25 února 2018
  Pravoslavná církev dnes, jako každoročně v tuto neděli, oznamuje před celým světem:
  Ty, kteří svůj rozum dali do služeb poslušnosti Božímu zjevení a kteří se pro ně v sebezapření namáhají, velebíme a chválíme. Ty, kteří se protiví pravdě a nekají se z toho před Hospodinem, jenž očekává jejich obrácení a lítost, ale nechtějí následovat svaté Písmo a Tradici prvotní Církve, - takové odlučujeme a vyslovujeme jim: anathema...

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Nová křtitelnice

  17.3.2018 | Rubrika: Náš chrám | Komentářů: 0

 • Veliký kánon Ondřeje Krétského

  Veliký kajícný kánon svatého Ondřeje Krétského (Ἀνδρέας Κρήτης) patří k nejkrásnějším liturgickým textům křesťanství. Vznikl na přelomu 7.-8. století. „Velikým“ je nazván pro svůj obsah i rozsah. V období Velkého postu můžeme Kánon slyšet dohromady pětkrát: rozdělený na čtvrtiny zaznívá od pondělka do čtvrtka 1. postního týdne, kdy se čte na počátku, velkého povečeří a vcelku pak na tzv. Mariině stání, jež tvoří součást jitřní bohoslužby ve čtvrtek 5. týdne Velkého postu.

  17.3.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Pomazání nemocných 11-03-2018

  V neděli 11.3.2018 po svaté liturgii sv. Basila Velikého se bude konat v našem chrámu svaté tajemství jeleopomazání (čili soborovanije).

  5.3.2018 | Rubrika: Bohoslužby | Komentářů: 0

 • Postní pravidlo

  22.2.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 60

 • Liturgie předem posvěcených Darů

  22.2.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • První velkopostní týden

  22.2.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Schodiště k Pasše

  Názorné vyobrazení průvodce Velkým půstem formou schodiště. Které začiná neděli o celném a farizeovi a končí Světlým vzkříšením Kristovým.

  21.2.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Kalendář velkého půstu

  Velký půst je obdobím usilovnější modlitby, kdy častěji pozdviháme mysl a srdce k Bohu. Kdy, když ne teď? Samotná zdrženlivost od pokrmů neprospěje člověku, pokud není smířen s lidmi a neočišťuje své srdce od hříchů. Půst není dietou ani hladovkou. Je to cesta k Bohu. Ze slov Pána Ježíše Krista víme, že těch nejobtížnějších věcí lze dosáhnout jen modlitbou a půstem.

  21.2.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Stručné kalendárium

  11.2.2018 | Rubrika: Kalendárium | Komentářů: 0

 • Světitel Řehoř Theolog, arcibiskup Konstantinopolský

  (památka podle církevního kalendáře 25. ledna / podle světského to je 7. února)
  Narodil se ve vesnici Arianzu blízko Nazianzu (Druhá neboli Velká Kappadokie - velmi rozsáhlá oblast ve středu východní části Malé Asie, na západ od pramene řeky Eufrat. Kappadokie byl dříve jednou z nejvýznamnějších území v Malé Asii, ale poté, když ztratila svoji nezávislost, stala se součástí Římské říše jako její provincie, 17 nebo 18 let po Kristu. - Nazianz bylo malé město v jihozápadní oblasti Kappadokii, nyní jsou na tomto místě jen ruiny), v dobré rodině, kde jeho matka jménem Nonna (památka 5. /18. srpna), byla zbožnou křesťankou, ale otec jeho taktéž Řehoř, přijal křesťanství až později, přesto byl poté i biskupem v městě Nazianz.

  11.2.2018 | Rubrika: Únor | Komentářů: 0

 • Ctihodný Euthimij (Dobromysl) Veliký

  (památka podle církevního kalendáře 22. ledna / podle světského to je 4. února)
  Eutymius (Euthymios) se narodil r. 377 v Melitene na území dnešního Turecka. Stal se mnichem, přijal kněžské svěcení a asi ve 30 letech odešel do Palestiny, kde žil poblíž Mrtvého moře mezi poustevníky ve Fare. Potom po nějakou dobu žil velmi asketicky s Teoklistem v jeskyni. Kolem nich vznikla mnišská osada, jejíž vedení Eutymius předal Teoklistovi a sám se usadil asi 15 km od Jeruzaléma ve směru na Jericho. Tam za pomoci druhých zbudoval klášter, v němž se stal opatem. Patřil k nejváženějším mnichům s velkým vlivem mezi Araby, zejména po té co vrátil zdraví ochrnutému synovi šejka. O rady ho žádala i císařovna Eudokie. Žil nadále velmi asketicky. K jídlu si sedal pouze v sobotu a v neděli, jinak se tvrdě postil. Odříkal si jakékoliv pohodlí, proto ani nespal vleže. Měl dar zázraků a proroctví. V době sucha vyprošoval déšť, léčil ty, kdo byli považováni za nevyléčitelné a vyháněl zlé duchy. Viděl lidem do duší a o své smrti věděl předem. Je připočítáván k předním otcům mnišství.

  11.2.2018 | Rubrika: Únor | Komentářů: 0

 • Svatá, Blažená Xenie Petrohradská

  (památka podle církevního kalendáře 24. ledna / podle světského to je 6.února)
  Po neočekávané smrti svého muže přijala svatá Xenie velice nesnadný způsob života zvaný jurodivost – bláznovství pro Krista¹. Toulávala se městem, bez domova, bez teplého oblečení, mnohokrát snášela posměšky lidí. Vždy přicházela na pomoc těm, kteří ji zrovna potřebovali. Po nocích bděla na modlitbách. Svatá zesnula na konci 18. stol. nebo začátkem 19. stol. Je rychlou pomocnicí v každodenním životě, zejména pak v rodinných záležitostech. Na přímluvy blažené Xenie se věřící zbavují nemocí, zármutků, různých strádání a nouze a nacházejí bydlení a práci.

  11.2.2018 | Rubrika: Únor | Komentářů: 0

 • Svatý apoštol Timotej, ze 70-ti

  (památka podle církevního kalendáře 22. ledna / podle světského to je 4. února)
  Rozhodující vliv na život svatého Timoteje mělo jeho setkání se svatým Pavlem, který Timoteje přivedl nejen ke křesťanství a pokřtil jej, ale Timotej se stává, dá se říct, žákem a průvodcem svatého Pavla na jeho apoštolských cestách.

  11.2.2018 | Rubrika: Únor | Komentářů: 0

 • Ctihodný Makarios Veliký, Egypťan

  (památka podle církevního kalendáře 19. ledna / podle světského to je 1.února)
  Sv. Makarios Veliký bývá označován i jako Egyptský nebo Starší. Po vzoru Antonína Velikého žil velmi asketicky asi od 30 do 90 let v poušti Horního Egypta. Stal se opatem v Thebaidě. Velikým je nazýván pro svou svatost a moudrost.

  11.2.2018 | Rubrika: Únor | Komentářů: 0

 • Světitel Athanasij, arcibiskup alexandrijský

  (památka podle církevního kalendáře 18. ledna / podle světského to je 31. ledna)
  Narodil se v Alexandrii roku 296, od samého dětství měl náklonnost k duchovní službě v církvi. Byl diákonem u arcibiskupa svt. Alexandra, kterého doprovázel do Nicei, na I. všeobecný sněm. Na tomto sněmu, se Athanasij proslavil svojí učeností, zbožností a horlivostí pro Pravoslaví.

  11.2.2018 | Rubrika: Leden | Komentářů: 0

 • Ctihodný Antonij Veliký

  (památka podle církevního kalendáře 17. ledna / podle světského to je 30. ledna)
  Pocházel ze středního Egypta. Ve 20 letech rozdal svůj zděděný majetek chudým a odešel na poušť. Ti, kteří jej vyhledávali mu říkali "Deicolos", tj. zamilovaný do Boha. Jeho láska dala podnět rozsáhlému hnutí, stal se otcem poustevníků, opatem. Byl nazván "zakladatelem askeze". Za 80 let života v poušti z ní odcházel jen výjimečně a to jen aby pomohl pronásledovaným nebo z poslušnosti na výzvu svého biskupa Atanáše, aby v Alexandrii vystoupil proti ariánským bludům. né podmínky.

  11.2.2018 | Rubrika: Leden | Komentářů: 0

 • Svatá apoštolům rovná Nina, osvětitelka Gruzínů

  (památka podle církevního kalendáře 14. ledna / podle světského to je 27. ledna)
  Nina svým svatým životem získala úctu všech obyvatel Gruzie. Přitáhla ke Kristu všechen lid, krále i královnu, které modlitbou uzdravila chlapečka. Odměny odmítala, šlo jí o to, aby všechen lid mohl poznat a uctívat Ježíše. O to také krále požádala a doporučila mu postavit chrám. Nakonec stavbu i sama řídila a na její radu král požádal císaře Konstantina o biskupa. Věrozvěsti přišlí z Cařihradu měli pro evangelizaci již Ninou připravené podmínky.

  11.2.2018 | Rubrika: Leden | Komentářů: 0

 • Svatý Sáva, první arcibiskup srbský

  (památka podle církevního kalendáře 12. ledna / podle světského to je 25. ledna)
  Jako mladík toužil po duchovním životě, pro což, když mu bylo osmnáct let, utekl z domova, na svatou horu Athos. Tam přijal mnišství, vynikaje upřímnou horlivostí, v mnišském životě. Jeho otec následoval jeho příkladu, a i on sám přišel na svatou horu, kde přijal mnišský postřih, a zesnul tam jako mnich Simeon.

  11.2.2018 | Rubrika: Leden | Komentářů: 0