OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Русский     Česky     Pomoc chrámu     

Pravoslavná církevní obec v Sokolově

 • Liturgie na Květnou neděli

  1.4.2018 | Rubrika: Bohoslužby | Komentářů: 0

 • Lazarova sobota

  Svatý spravedlivý Lazar, bratr Marty a Marie, žil spolu se svými sestrami nedaleko od Jeruzaléma, ve vesnici Betánie. Lazar a jeho sestry se staly důstojnými osobní přízně Pána Ježíše Krista. V čase Svého pozemského života, Kristus často navštěvoval jejich dům v Betánii, Lazara nazýval svým přítelem a nedlouho před svým strádáním vzkřísil Lazara z mrtvých, poté, co ten byl již čtyři dny v hrobě.

  31.3.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • 5. neděle Velkého půstu - ct. Marie Egyptské

  Pátá neděle Velkého půstu. Ct. Marie Egyptské
  25 března 2018
  Život sv. Marie Egyptské je svědectvím o divotvorné síle pokání; o tom, že pokání má moc změnit člověka - a to hned na dvou rovinách. Jednak pokání může změnit úděl člověka (ať už na zemi nebo ve věčnosti), čili změnit už hotový Boží rozsudek. A na té druhé rovině vidíme, jak už zde na zemi pokání mění lidi padlé na samé dno hříchu v největší světce, kteří jsou od Boha obdařeni mimořádnými dary a mohou konat zázraky. Není takové nemoci a takového pádu, které by pokání nemohlo uzdravit a napravit.

  25.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • 4. neděle Velkého půstu - sv. Jana Lestvičníka

  Čtvrtá neděle Velkého půstu. Sv. Jana Lestvičníka
  18 března 2018
  Sv. Jan žil v 6. - 7. století. Od svých 17 let jako mnich. Po dlouhém přebývání v pustině se stal igumenem Sinajského monastýru. Je o něm známo, že byl uměřeným v askezi, nesmiřitelný vůči vášním a veliký v pokání provázeném hlubokou zkroušeností a slzami. Často je nazýván podle svého díla pojednávající o duchovním výstupu člověka: "Žebř do ráje" - proto mu dáváme někdy příjmí "Žebríkovec" čili staroslověnsky "Lestvičnik" nebo řecky "Klimakos".

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • 3. neděle Velkého půstu - uctívání svatého Kříže

  Třetí neděle Velkého půstu. Uctívání svatého Kříže.
  11 března 2018
  Bez kříže nelze jít za Kristem, který sám nesl kříž. Všichni, kteří za ním kráčejí, bezpodmínečně nesou kříž. Kříž je srostlý s křesťanem. Kde je křesťan, tam je kříž. Kde není kříž, není křesťan. Raduj se, ty, na něhož doléhá kříž, protože to je znamení, že kráčíš za Kristem cestou spásy - do ráje. Trochu vytrp, a už už je konec - a odměna! /Theofan Zatvornik/

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • 2. neděle Velkého půstu - sv. Řehoře Palamy

  Druhá neděle Velikého půstu. Sv. Řehoře Palamy
  4 března 2018
  Sv. Řehoř Palama, jehož athonští mniši vyslali, aby bránil jejich tradiční duchovní praxi a pravoslavnou spiritualitu před útokem ze Západu, žil v době, kdy Východ stanul tváří v tvář překvapivému jevu. Ukázalo se totiž, že rozdíly mezi východními církvemi a církví římskou už nejsou jen v oblasti zvyků, praxe, organizace, čili církevně-správní (chcete-li administrativní), ale zařízly se dalo hlouběji.

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • 1. neděle Velkého půstu - Oslava Pravoslaví

  K první neděli velkopostní
  25 února 2018
  Pravoslavná církev dnes, jako každoročně v tuto neděli, oznamuje před celým světem:
  Ty, kteří svůj rozum dali do služeb poslušnosti Božímu zjevení a kteří se pro ně v sebezapření namáhají, velebíme a chválíme. Ty, kteří se protiví pravdě a nekají se z toho před Hospodinem, jenž očekává jejich obrácení a lítost, ale nechtějí následovat svaté Písmo a Tradici prvotní Církve, - takové odlučujeme a vyslovujeme jim: anathema...

  19.3.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Nová křtitelnice

  17.3.2018 | Rubrika: Náš chrám | Komentářů: 0

 • Veliký kánon Ondřeje Krétského

  Veliký kajícný kánon svatého Ondřeje Krétského (Ἀνδρέας Κρήτης) patří k nejkrásnějším liturgickým textům křesťanství. Vznikl na přelomu 7.-8. století. „Velikým“ je nazván pro svůj obsah i rozsah. V období Velkého postu můžeme Kánon slyšet dohromady pětkrát: rozdělený na čtvrtiny zaznívá od pondělka do čtvrtka 1. postního týdne, kdy se čte na počátku, velkého povečeří a vcelku pak na tzv. Mariině stání, jež tvoří součást jitřní bohoslužby ve čtvrtek 5. týdne Velkého postu.

  17.3.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Pomazání nemocných 11-03-2018

  V neděli 11.3.2018 po svaté liturgii sv. Basila Velikého se bude konat v našem chrámu svaté tajemství jeleopomazání (čili soborovanije).

  5.3.2018 | Rubrika: Bohoslužby | Komentářů: 0

 • Postní pravidlo

  22.2.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Liturgie předem posvěcených Darů

  22.2.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • První velkopostní týden

  22.2.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Schodiště k Pasše

  Názorné vyobrazení průvodce Velkým půstem formou schodiště. Které začiná neděli o celném a farizeovi a končí Světlým vzkříšením Kristovým.

  21.2.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Kalendář velkého půstu

  Velký půst je obdobím usilovnější modlitby, kdy častěji pozdviháme mysl a srdce k Bohu. Kdy, když ne teď? Samotná zdrženlivost od pokrmů neprospěje člověku, pokud není smířen s lidmi a neočišťuje své srdce od hříchů. Půst není dietou ani hladovkou. Je to cesta k Bohu. Ze slov Pána Ježíše Krista víme, že těch nejobtížnějších věcí lze dosáhnout jen modlitbou a půstem.

  21.2.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Stručné kalendárium

  11.2.2018 | Rubrika: Kalendárium | Komentářů: 0

 • Světitel Řehoř Theolog, arcibiskup Konstantinopolský

  (památka podle církevního kalendáře 25. ledna / podle světského to je 7. února)
  Narodil se ve vesnici Arianzu blízko Nazianzu (Druhá neboli Velká Kappadokie - velmi rozsáhlá oblast ve středu východní části Malé Asie, na západ od pramene řeky Eufrat. Kappadokie byl dříve jednou z nejvýznamnějších území v Malé Asii, ale poté, když ztratila svoji nezávislost, stala se součástí Římské říše jako její provincie, 17 nebo 18 let po Kristu. - Nazianz bylo malé město v jihozápadní oblasti Kappadokii, nyní jsou na tomto místě jen ruiny), v dobré rodině, kde jeho matka jménem Nonna (památka 5. /18. srpna), byla zbožnou křesťankou, ale otec jeho taktéž Řehoř, přijal křesťanství až později, přesto byl poté i biskupem v městě Nazianz.

  11.2.2018 | Rubrika: Únor | Komentářů: 0

 • Ctihodný Euthimij (Dobromysl) Veliký

  (památka podle církevního kalendáře 22. ledna / podle světského to je 4. února)
  Eutymius (Euthymios) se narodil r. 377 v Melitene na území dnešního Turecka. Stal se mnichem, přijal kněžské svěcení a asi ve 30 letech odešel do Palestiny, kde žil poblíž Mrtvého moře mezi poustevníky ve Fare. Potom po nějakou dobu žil velmi asketicky s Teoklistem v jeskyni. Kolem nich vznikla mnišská osada, jejíž vedení Eutymius předal Teoklistovi a sám se usadil asi 15 km od Jeruzaléma ve směru na Jericho. Tam za pomoci druhých zbudoval klášter, v němž se stal opatem. Patřil k nejváženějším mnichům s velkým vlivem mezi Araby, zejména po té co vrátil zdraví ochrnutému synovi šejka. O rady ho žádala i císařovna Eudokie. Žil nadále velmi asketicky. K jídlu si sedal pouze v sobotu a v neděli, jinak se tvrdě postil. Odříkal si jakékoliv pohodlí, proto ani nespal vleže. Měl dar zázraků a proroctví. V době sucha vyprošoval déšť, léčil ty, kdo byli považováni za nevyléčitelné a vyháněl zlé duchy. Viděl lidem do duší a o své smrti věděl předem. Je připočítáván k předním otcům mnišství.

  11.2.2018 | Rubrika: Únor | Komentářů: 0

 • Svatá, Blažená Xenie Petrohradská

  (památka podle církevního kalendáře 24. ledna / podle světského to je 6.února)
  Po neočekávané smrti svého muže přijala svatá Xenie velice nesnadný způsob života zvaný jurodivost – bláznovství pro Krista¹. Toulávala se městem, bez domova, bez teplého oblečení, mnohokrát snášela posměšky lidí. Vždy přicházela na pomoc těm, kteří ji zrovna potřebovali. Po nocích bděla na modlitbách. Svatá zesnula na konci 18. stol. nebo začátkem 19. stol. Je rychlou pomocnicí v každodenním životě, zejména pak v rodinných záležitostech. Na přímluvy blažené Xenie se věřící zbavují nemocí, zármutků, různých strádání a nouze a nacházejí bydlení a práci.

  11.2.2018 | Rubrika: Únor | Komentářů: 0

 • Svatý apoštol Timotej, ze 70-ti

  (památka podle církevního kalendáře 22. ledna / podle světského to je 4. února)
  Rozhodující vliv na život svatého Timoteje mělo jeho setkání se svatým Pavlem, který Timoteje přivedl nejen ke křesťanství a pokřtil jej, ale Timotej se stává, dá se říct, žákem a průvodcem svatého Pavla na jeho apoštolských cestách.

  11.2.2018 | Rubrika: Únor | Komentářů: 0