OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Русский     Česky     Pomoc chrámu     

Pravoslavná církevní obec v Sokolově

 • První velkopostní týden

  22.2.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Schodiště k Pasše

  Názorné vyobrazení průvodce Velkým půstem formou schodiště. Které začiná neděli o celném a farizeovi a končí Světlým vzkříšením Kristovým.

  21.2.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Kalendář velkého půstu

  Velký půst je obdobím usilovnější modlitby, kdy častěji pozdviháme mysl a srdce k Bohu. Kdy, když ne teď? Samotná zdrženlivost od pokrmů neprospěje člověku, pokud není smířen s lidmi a neočišťuje své srdce od hříchů. Půst není dietou ani hladovkou. Je to cesta k Bohu. Ze slov Pána Ježíše Krista víme, že těch nejobtížnějších věcí lze dosáhnout jen modlitbou a půstem.

  21.2.2018 | Rubrika: PASCHA 2018 | Komentářů: 0

 • Stručné kalendárium

  11.2.2018 | Rubrika: Kalendárium | Komentářů: 0

 • Světitel Řehoř Theolog, arcibiskup Konstantinopolský

  (památka podle církevního kalendáře 25. ledna / podle světského to je 7. února)
  Narodil se ve vesnici Arianzu blízko Nazianzu (Druhá neboli Velká Kappadokie - velmi rozsáhlá oblast ve středu východní části Malé Asie, na západ od pramene řeky Eufrat. Kappadokie byl dříve jednou z nejvýznamnějších území v Malé Asii, ale poté, když ztratila svoji nezávislost, stala se součástí Římské říše jako její provincie, 17 nebo 18 let po Kristu. - Nazianz bylo malé město v jihozápadní oblasti Kappadokii, nyní jsou na tomto místě jen ruiny), v dobré rodině, kde jeho matka jménem Nonna (památka 5. /18. srpna), byla zbožnou křesťankou, ale otec jeho taktéž Řehoř, přijal křesťanství až později, přesto byl poté i biskupem v městě Nazianz.

  11.2.2018 | Rubrika: Únor | Komentářů: 0

 • Ctihodný Euthimij (Dobromysl) Veliký

  (památka podle církevního kalendáře 22. ledna / podle světského to je 4. února)
  Eutymius (Euthymios) se narodil r. 377 v Melitene na území dnešního Turecka. Stal se mnichem, přijal kněžské svěcení a asi ve 30 letech odešel do Palestiny, kde žil poblíž Mrtvého moře mezi poustevníky ve Fare. Potom po nějakou dobu žil velmi asketicky s Teoklistem v jeskyni. Kolem nich vznikla mnišská osada, jejíž vedení Eutymius předal Teoklistovi a sám se usadil asi 15 km od Jeruzaléma ve směru na Jericho. Tam za pomoci druhých zbudoval klášter, v němž se stal opatem. Patřil k nejváženějším mnichům s velkým vlivem mezi Araby, zejména po té co vrátil zdraví ochrnutému synovi šejka. O rady ho žádala i císařovna Eudokie. Žil nadále velmi asketicky. K jídlu si sedal pouze v sobotu a v neděli, jinak se tvrdě postil. Odříkal si jakékoliv pohodlí, proto ani nespal vleže. Měl dar zázraků a proroctví. V době sucha vyprošoval déšť, léčil ty, kdo byli považováni za nevyléčitelné a vyháněl zlé duchy. Viděl lidem do duší a o své smrti věděl předem. Je připočítáván k předním otcům mnišství.

  11.2.2018 | Rubrika: Únor | Komentářů: 0

 • Svatá, Blažená Xenie Petrohradská

  (památka podle církevního kalendáře 24. ledna / podle světského to je 6.února)
  Po neočekávané smrti svého muže přijala svatá Xenie velice nesnadný způsob života zvaný jurodivost – bláznovství pro Krista¹. Toulávala se městem, bez domova, bez teplého oblečení, mnohokrát snášela posměšky lidí. Vždy přicházela na pomoc těm, kteří ji zrovna potřebovali. Po nocích bděla na modlitbách. Svatá zesnula na konci 18. stol. nebo začátkem 19. stol. Je rychlou pomocnicí v každodenním životě, zejména pak v rodinných záležitostech. Na přímluvy blažené Xenie se věřící zbavují nemocí, zármutků, různých strádání a nouze a nacházejí bydlení a práci.

  11.2.2018 | Rubrika: Únor | Komentářů: 0

 • Svatý apoštol Timotej, ze 70-ti

  (památka podle církevního kalendáře 22. ledna / podle světského to je 4. února)
  Rozhodující vliv na život svatého Timoteje mělo jeho setkání se svatým Pavlem, který Timoteje přivedl nejen ke křesťanství a pokřtil jej, ale Timotej se stává, dá se říct, žákem a průvodcem svatého Pavla na jeho apoštolských cestách.

  11.2.2018 | Rubrika: Únor | Komentářů: 0

 • Ctihodný Makarios Veliký, Egypťan

  (památka podle církevního kalendáře 19. ledna / podle světského to je 1.února)
  Sv. Makarios Veliký bývá označován i jako Egyptský nebo Starší. Po vzoru Antonína Velikého žil velmi asketicky asi od 30 do 90 let v poušti Horního Egypta. Stal se opatem v Thebaidě. Velikým je nazýván pro svou svatost a moudrost.

  11.2.2018 | Rubrika: Únor | Komentářů: 0

 • Světitel Athanasij, arcibiskup alexandrijský

  (památka podle církevního kalendáře 18. ledna / podle světského to je 31. ledna)
  Narodil se v Alexandrii roku 296, od samého dětství měl náklonnost k duchovní službě v církvi. Byl diákonem u arcibiskupa svt. Alexandra, kterého doprovázel do Nicei, na I. všeobecný sněm. Na tomto sněmu, se Athanasij proslavil svojí učeností, zbožností a horlivostí pro Pravoslaví.

  11.2.2018 | Rubrika: Leden | Komentářů: 0

 • Ctihodný Antonij Veliký

  (památka podle církevního kalendáře 17. ledna / podle světského to je 30. ledna)
  Pocházel ze středního Egypta. Ve 20 letech rozdal svůj zděděný majetek chudým a odešel na poušť. Ti, kteří jej vyhledávali mu říkali "Deicolos", tj. zamilovaný do Boha. Jeho láska dala podnět rozsáhlému hnutí, stal se otcem poustevníků, opatem. Byl nazván "zakladatelem askeze". Za 80 let života v poušti z ní odcházel jen výjimečně a to jen aby pomohl pronásledovaným nebo z poslušnosti na výzvu svého biskupa Atanáše, aby v Alexandrii vystoupil proti ariánským bludům. né podmínky.

  11.2.2018 | Rubrika: Leden | Komentářů: 0

 • Svatá apoštolům rovná Nina, osvětitelka Gruzínů

  (památka podle církevního kalendáře 14. ledna / podle světského to je 27. ledna)
  Nina svým svatým životem získala úctu všech obyvatel Gruzie. Přitáhla ke Kristu všechen lid, krále i královnu, které modlitbou uzdravila chlapečka. Odměny odmítala, šlo jí o to, aby všechen lid mohl poznat a uctívat Ježíše. O to také krále požádala a doporučila mu postavit chrám. Nakonec stavbu i sama řídila a na její radu král požádal císaře Konstantina o biskupa. Věrozvěsti přišlí z Cařihradu měli pro evangelizaci již Ninou připravené podmínky.

  11.2.2018 | Rubrika: Leden | Komentářů: 0

 • Svatý Sáva, první arcibiskup srbský

  (památka podle církevního kalendáře 12. ledna / podle světského to je 25. ledna)
  Jako mladík toužil po duchovním životě, pro což, když mu bylo osmnáct let, utekl z domova, na svatou horu Athos. Tam přijal mnišství, vynikaje upřímnou horlivostí, v mnišském životě. Jeho otec následoval jeho příkladu, a i on sám přišel na svatou horu, kde přijal mnišský postřih, a zesnul tam jako mnich Simeon.

  11.2.2018 | Rubrika: Leden | Komentářů: 0

 • Svatá mučednice Taťána

  (památka podle církevního kalendáře 12. ledna / podle světského to je 25. ledna)
  Mučednice Taťána se vzdala světského života a obětavě sloužila Bohu, svaté církvi a bližním. Při vládnutí císaře Alexandra Severuse (222–235), při pronásledování křesťanů, byla spolu s dalšími uvězněna, mučena, a takto nucena odříci se Krista.

  11.2.2018 | Rubrika: Leden | Komentářů: 0

 • Ctihodný Theodosij Veliký

  (památka podle církevního kalendáře 11. ledna / podle světského to je 24. ledna)
  Pocházel z Magariassu, vesnici v Kapadocii a byl vychován ve víře. Začínal službou lektora, kterou si oblíbil a čtené texty Písma nechával na sebe působit, až v něm probouzely touhu po jejich důslednějším žití. Za místo, kde se chtěl rozhodnut, si zvolil Jeruzalém, kam se vydal na pouť, aby se radil s Pánem. Dostal se i k Davidově věži, kde se setkal s poustevníkem Loginem. Ten mu nabídnul, aby se staral o nově budovaný chrám na cestě k Betlému.

  11.2.2018 | Rubrika: Leden | Komentářů: 0

 • Neděle o celném a fariseovi

  Neděle o celném a fariseovi
  28 ledna 2018
  Z jakého důvodu určila svatá Církev čtení tohoto Evangelia před samotným vstoupením do kolbiště Velkého postu (úryvek podle Luk 18,10–14 se čte v Neděli o celném a farizeji)? Je tomu tak proto, aby nás ochránila před domýšlivostí, ješitností a ponižováním bližních, které nám brání, aby si naše srdce osvojilo a pochopilo smysl a význam pokání. Jestliže půst nezíská jako své plody pokání, pak veškerý náš postní zápas zůstane zbytečným a marným. A to je přitom jen to nejmenší, neboť takto nevydařený zápas přinese i škodu, když se v nás ještě zesílí domýšlivost a klamné sebevědomí.

  28.1.2018 | Rubrika: Nedělní kázání | Komentářů: 0

 • Světitel Theofan Zatvornik, biskup vyšenský

  (památka podle církevního kalendáře 10. ledna / podle světského to je 23. ledna)
  Světitel měl velký vliv na duchovní obnovu společnosti. Jeho učení je v mnohém duchovně příbuzné učení ctihodného starce Paisije Veličkovského (památka je 15. /28. listopadu), hlavně v ozřejmění tématu starectví, umném konání modlitby a modlitby vůbec. Nejvýznamnější jeho díla jsou: Dopisy o křesťanském životě, ruský překlad Dobrotoljubija (Filokalia - významná sbírka duchovních textů církevních Otců, zabývající se hesychasmem), Výklad apoštolských listů či Náčrt křesťanské etiky.

  23.1.2018 | Rubrika: Leden | Komentářů: 0

 • Světitel Řehoř, Nysský

  (památka podle církevního kalendáře 10. ledna / podle světského to je 23. ledna)
  Vyznačoval se ohromnou světskou učeností a zároveň duchovními zkušenostmi. Zúčastnil se II. všeobecného sněmu. Předpokládá se, že to byl on, kdo sestavil druhou část Vyznání Víry. Velký kazatel, vykladatel svatého písma a teolog. Protože kvůli němu ariáni utrpěli mnohé prohry, tak na něj neustále útočili a pronásledovali ho, jako svého největšího nepřítele. Za vlády císaře Valenta, se jim nakonec podařilo sesadit světitele z jeho biskupské katedry a s pomocí císaře, také dosáhli toho, že byl odsouzen k vyhnanství.

  23.1.2018 | Rubrika: Leden | Komentářů: 0

 • Ohlédnutí za svátky Zjevení Páně. O svěcení vody

  Na tyto krásné svátky konáme velké svěcení vody. Církev posvěcuje vody po celém světě a v den těchto svátků je všechna voda na celém Božím světě posvěcena. Proto můžeme tvrdit, že svatá voda omývá celou planetu a posvěcuje ji. Svěcení vody je tudíž jedním ze způsobů, jak slouží Církev veškerému stvoření, jež vzhlíží k Církvi a očekává od ní své duchovní oslavení a záchranu.

  18.1.2018 | Rubrika: Leden | Komentářů: 0

 • Bohozjevení (kázání otce Rafaela)

  (památka podle církevního kalendáře 6. ledna / podle světského to je 19. ledna)
  Bůh se zjevuje, a to tak, jak se dosud ještě nikdy nezjevil. Zjevuje se nejen lidem, ale i andělům. Proto je dnešní svátek též jejich svátkem. Serafíni dnešního dne oslavují Bohozjevení, protože poprvé viděli Boha takovým způsobem. A od toho okamžiku je jejich slavosloví - jejich serafínský, cherubínský a vůbec andělský zpěv - ještě mocnější. A s ještě větší láskou oslavují svého Tvůrce a Pána, skrze Něhož i oni získali svou existenci.

  18.1.2018 | Rubrika: Leden | Komentářů: 0